Eduskuntavaalit

Vuoden 2023 eduskuntavaalit pidetään 2.4. Ennakkoäänestys Suomessa on 22.-28.3. ja ulkomailla 22.-25.3.

Kokoomusnaisten keskeisiä vaalitavoitteita ovat muun muassa koulutuksen kurssin kääntäminen ja osaamistason nostaminen, yhteiskunnan toimintakyvyn turvaaminen, hyvinvoinnin ja talouden kestävän kasvun varmistaminen sekä oikea-aikaisten palveluiden ja varhaisen tuen turvaaminen jokaiselle toimeentulosta riippumatta.

Kaikki Kokoomusnaisten vaalitavoitteet

KOULUTUS JA OSAAMINEN

Tavoitteenamme on kääntää koulutuksen kurssi ja saada osaamisen taso nousuun. Sivistys ja osaaminen ovat Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin perusta, mutta osaamisen tason nostamisella on myös tutkitusti vahva yhteys talouskasvuun.

Jokaisen lapsen on saatava varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta sellaiset tiedot ja taidot, joiden pohjalta voi opiskella vähintään toisen asteen tutkinnon. Jatko-opinnot, harrastukset ja erilaiset työurat mahdollistavat uuden oppimisen ja omien unelmien tavoittelun elämän eri vaiheissa.

Jaetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten tehtäväkentät uudelleen: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja yhdessä kukin omalla ammattiosaamisellaan tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Sosionomin rooli on merkittävä myös varhaisen puuttumisen ja vanhemmuuden tuen kautta.

Uudistetaan kolmiportainen tuki paperin pyörittämisestä oppilaan kohtaamiseen ja tukemiseen. Joko unohdetaan inkluusio tai huolehditaan siitä, että sen toteuttamiseen on riittävästi resursseja, sillä jokaisella oppilaalla on oikeus päästä oppimisen piiriin. Määritellään joustavat maksimiryhmäkoot perusopetukseen. 

Osaamisen tasoa nostetaan työelämäyhteistyötä lisäämällä, opettajien jatkuvalla koulutuksella ja työelämäjaksoilla. Mahdollistetaan lukioissa laajempi valinnaisten opintojen suorittaminen digiteknologiaa hyödyntämällä.

Työelämäyhteistyötä lisätään koulutus - ja oppisopimusjaksolla. Opiskeluaika sidotaan osaamiseen, ei lukukausiin. Itsenäinen opiskelu, etäopiskelu, koulumuotoinen tai vahvasti tuettu opiskelu tulee mahdollistaa. Ammatillisessa koulutuksessa työelämän tarpeisiin vastataan joustavilla henkilökohtaisilla opintopoluilla. Toisen asteen ja korkeakoulujen on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja työnantajien kanssa. Vastataan osaajapulaan oppisopimuskoulutusta kehittämällä ja korkeakoulujen aloituspaikkoja nostamalla.

Siirretään rahoituksen painopistettä nopeatempoisista hankkeista pitkäjänteiseen kehittämiseen ja perusrahoituksen nostamiseen.


TURVALLISUUS

Suomen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja yhteiskunnan toimintakyky on turvattava. Jokaisen kansalaisen on saatava elää ilman pelkoa, sillä turvallisuudentunne on perusedellytys ihmisen henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille, toimintakyvylle ja uskolle tulevaisuudesta.

Uskottavasta Suomen puolustuskyvystä huolehditaan varmistamalla riittävät maanpuolustusresurssit. Suomi toimii aktiivisesti puolustus- ja turvallisuusyhteistyössä NATO:n sekä EU:n luotettavien kumppaneiden kanssa. Varaudumme perinteisen sodankäynnin lisäksi hybridivaikuttamiseen, kyberuhkiin ja kansainväliseen terrorismiin. Yhteiskunnan kriisin kestävyyttä kasvatetaan suojaamalla tärkeää infrastruktuuria.

Sisäisen turvallisuuden varmistamiseksi kasvatamme poliisien määrää ja turvallisuusviranomaisten toimivaltuuksia. Viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietovaihtoa tehostetaan. Kansalaisten oikeusturvan parantamiseksi myös koko rikosprosessiketjun rahoitusta lisätään oikeusprosessien nopeuttamiseksi.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisyllä vaikutetaan tehokkaasti sisäiseen turvallisuuteen. Syrjäytyneillä on kohonnut riski rikosten tekemiseen sekä rikoksen uhriksi joutumiseksi. Lapsiperheiden palveluilla tuetaan vanhemmuutta, jonka haasteet ovat usein syrjäytymisen taustalla. Varmistamme laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulut, jotka vähentävät syrjäytymisen riskiä. Nuoria tuetaan toimivilla varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluilla. Lastensuojelun resurssit varmistetaan. Yksinäisyyden aiheuttamaa syrjäytymistä ehkäistään kartuttamalla sosiaalisia taitoja ja empatiakykyjä sekä mahdollistamalla harrastustoiminta jokaiselle lapselle. Päihdenuorille varmistetaan oikea-aikainen tuki, hoito ja poispääsy päihdeympäristöstä.

Rikollisuutta ja jengiytymistä torjutaan ennaltaehkäisevällä ja moniammatillisella nuorisotyöllä. Ennaltaehkäisevää ankkuritoimintaa ja jengeistä irtautumista auttavaa exit-toimintaa kehitetään.  Hyvin toimivalla kotoutumispolitiikalla estetään jengiytymistä ja rikollisuutta. Laittomia aseita koskevia rangaistussäännöksiä kiristetään.


Maahanmuuttajien kotoutumisessa panostamme erityisesti naisten kotoutumiseen ja työllistymiseen. Sen avulla tuetaan koko perheen integroitumista yhteiskuntaan. Turvapaikkahakemusten käsittelyä tehostetaan. Kielen opiskelu ja työnteko mahdollistetaan nopeasti maahan saapumisen jälkeen. Kaikki työkykyiset maahanmuuttajat ohjataan työelämään.

Lähisuhdeväkivaltaa estetään puheeksiottamiskynnystä madaltamalla ja ammattilaisten koulutusta lisäämällä. Uhrille taataan matalan kynnyksen palvelut ja apu. Turvakotipaikkoja lisätään ja väkivallan uhriksi joutuneen suojelua vahvistetaan. Väkivaltarikosten rangaistuksia kiristetään ja lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelusta luovutaan. Väkivallan tekijälle tarjotaan apua ennaltaehkäisevästi ja teon jälkeen. 

TALOUS JA TYÖELÄMÄ

Tavoitteenamme on hyvinvoinnin ja talouden kestävä kasvu, joka lisää ihmisten valinnan mahdollisuuksia, luo työtä sekä kasvattaa vapautta ja vaurautta. Kestävä kasvu syntyy vain yrittämiselle ja ahkeruudelle myönteisessä toimintaympäristössä. Tarvitaan lisää osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa.

Yritysten ja yrittäjien menestymismahdollisuuksia vahvistetaan. Sääntelyn ja verotuksen on oltava ennakoitavaa. Julkisen sektorin osallistumista veronmaksajien rahoilla markkinoille rajoitetaan vain välttämättömiin tilanteisiin.

Kestävää kasvua työllisyydellä

Hyvinvointipalvelut rahoitetaan työllisyydellä ja kasvulla, ei velkarahalla. Hyvinvointiyhteiskunnan palveluille taataan kestävä rahoitus laittamalla valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien menot tärkeysjärjestykseen. Jokaisella työikäisellä ja työkykyisellä on oltava mahdollisuus tulla toimeen omalla työllään. Tuetaan työssä jaksamista ja osaamisen päivittämistä.

Työllistämis- ja työllistymistoimia vahvistetaan ja jokaisen työttömän ja työttömyysuhan alla olevan täydennyskoulutustarve arvioidaan yksilökohtaisesti. Tehostetaan yritysten ja koulutusta tarvitsevien välistä yhteistyötä.

Edistetään työllisyyden kasvua keventämällä työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikissa tuloluokissa. Omasta työstä on jäätävä enemmän käteen. Verotuksen on kannustettava työntekoon ja yrittäjyyteen, sen on edistettävä kilpailukykyä sekä vähennettävä ympäristön kuormitusta ja torjuttava ilmastonmuutosta. Ansiosidonnainen työttömyysturva tehdään kannustavammaksi.

Kestävää kasvua yrittäjyydellä ja tuotekehityksellä

Edistetään yrittäjyyttä tekemällä omistajuutta ja yritysten kasvua tukeva verouudistus. Rohkaistaan naisia yrittäjyyteen ja johtajuuteen. Mahdollistetaan vapaus sopia paikallisesti työehdoista ja palkoista työpaikoilla. Helpotetaan kansainvälistä rekrytointia poistamalla työvoiman saatavuusharkintaa ja nopeuttamalla lupaprosesseja.

Parannetaan julkisen sektorin tuottavuutta, vaikuttavuutta ja kustannustietoisuutta.

Yhdistetään ilmastopolitiikka, teknologia ja markkinatalous, edistetään kiertotaloutta luonnonvarojen liikakäytön ehkäisemiseksi.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Turvataan oikea-aikaiset palvelut ja varhainen tuki jokaiselle toimeentulosta riippumatta - kansanterveys paranee ja hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät. 

Nopea pääsy hoitoon ja palveluihin sekä hoidon sujuva jatkuvuus.
Sairauksien ennaltaehkäisyn tehostaminen, varhainen puuttuminen ja hoidon vaikuttavuuden lisääminen tutkittuun tietoon nojaten.

Osaava, riittävä ja motivoitunut sote-henkilöstö

Nopea hoitopolku sosiaali- ja terveyspalvelujen ehdottomaksi lähtökohdaksi

Parannetaan oikea-aikaiseen hoitoon ja palveluihin pääsyä, koska se on tärkeää ihmisen itsensä kannalta ja tulee aina taloudellisesti edullisemmaksi. Apua, hoitoa ja hoivaa on saatava tarvittaessa. Palvelusetelit on otettava tehokkaampaan hyötykäyttöön, jotta lopultakin päästään irti hoitojonoista ja hoito- ja kuntoutusvelasta. Myös kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen osaaminen ja resurssit on hyödynnettävä palvelujen tuottamisessa. Digitalisaatiota on hyödynnettävä tehokkaammin. Tuetaan ihmisten itsemääräämisoikeutta ja vapautta valita itselleen sopivin palvelu Kela-korvausta kehittämällä.


Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja varhainen puuttuminen
Terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia ongelmia on ennaltaehkäistävä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä tehostamalla. Lastensuojelun raskaiden palvelujen tarve on saatava laskuun turvaamalla kaikille lapsiperheille riittävät ja oikea-aikaiset palvelut, matalan kynnyksen tuki, apu ja turva. Odottavien äitien ohjausta ja hoitoa (mm. imetysohjaus) on tehostettava ja sen tulee jatkua vähintään lapsen ensimmäisen elinvuoden ajan. Neuvolapalveluja on lisättävä (vauvojen uniohjaus) ja liikkumattomuuteen puututtava jo varhaisista vaiheista lähtien.

Mielenterveyspalveluja on lisättävä, erityisesti nuorten lisääntyneiden mielenterveysongelmien hoitoon tarvitaan varhainen tuki ja nopeammat hoitopolut. Terapiatakuu toteutetaan, jotta varmistetaan tehokas mielenterveyshoidon perustaso ja kaikkien mielenterveysongelmista kärsivien nopea hoitoon pääsy. Mielenterveysongelmista ja riippuvuussairauksista kärsiville tarvitaan nopeat matalan kynnyksen palvelut sekä riittävää ja pitkäjänteistä hoitoa.

Uudistetaan ja parannetaan iäkkäiden ihmisten tarvitsemia palveluja tehostamalla kotikuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluja mm. kotitalousvähennystä laajentamalla. Jokaiselle hoitoa ja hoivaa tarvitsevalle on taattava hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvat riittävät, oikea-aikaiset ja laadukkaat palvelut.

Jokaiselle katto pään päällä, asunnottomuudessa nollatoleranssi Suomessa.

Osaava, riittävä ja motivoitunut sote-henkilöstö

Hoitajapula on ratkaistava panostamalla koulutukseen, työhyvinvointiin, työssä kehittymismahdollisuuksiin ja kansainväliseen rekrytointiin. Hoitohenkilökunnan on saatava keskittyä koulutustaan vastaavaan työhön.


SUJUVA ARKI

Suomessa julkista liikennettä tulee edelleen kehittää sujuvaksi ja saavutettavaksi. Julkisen reittiliikenteen suunnittelussa tulee huomioida koulujen, harrastuspaikkojen ja työpaikkojen tavoitettavuus. Suomalaisten sujuva arki edellyttää myös kattavaa ja kehittyvää raideliikennettä. Kokoomusnaiset pitää tärkeänä varmistaa esteetön liikkuminen.

Ikäihmisten arjen tulee olla hyvää ja sujuvaa. Senioripalveluiden tulee tarjota asiakkailleen monipuolisia palveluita sekä mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kokoomusnaiset haluavat mahdollistaa ikäihmisille ympärivuorokautisen hoidon ja rikkaan arjen. Asuinympäristöjen suunnittelussa sekä vanhojen asuinalueiden uudistamisessa huomioida esteettömyys ja sujuva julkinen liikenne. 

Palveluseteleiden laajempi käyttömahdollisuus. Työn ja perheen yhteensovittaminen vaatii nykypäivänä joustoja julkisen ja yksityisen tuottamissa palveluissa. Palveluseteleiden käyttömahdollisuuksien lisääminen tuo apua monipuolisemmin perheisiin, mikä sujuvoittaa arkea. Palveluseteleiden käyttöönottoa tulisi laajentaa eri toimintoihin, sillä se tuo myös taloudellista etua.

Maailman paras maa lapsille ja perheille. Suomi on viidettä kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa. Kokoomusnaiset haluavat, että jokaisella lapsella ja nuorella on taustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa, kouluttautua ja toteuttaa unelmiaan. Lasten ja perheiden hyvinvointi tulee nostaa seuraavassa hallitusohjelmassa yhdeksi kärkiteemoista, jotta turvaamme tasa-arvoiset onnistumiset ja elämässä pärjäämisen mahdollisuudet kaikille suomalaisille.

Yhteisöllisyys ja läheisten tuki. Yhteisöllisyyden merkitys on muovautumassa uudella tavalla. Haasteellisessa maailmantilanteessa naapuriyhteisöissä luodaan uudenlaisia turvaverkostoja. Hädässä ja heikossa asemassa olevia autetaan ja tuetaan koko yhteisön voimin. Kokoomusnaiset kannustavat kaikkia luomaan itselleen turvaverkoston, ettei kukaan jäisi yksin hädän hetkellä.