Share on facebook Share on whatsapp Share on twitter Share on linkedin Share on email

Eduskuntavaalit

Vuoden 2019 eduskuntavaalit pidetään 14.4. Ennakkoäänestys Suomessa on 3.-9.4. ja ulkomailla 3.-6.4. Kokoomusnaisten keskeisiä vaalitavoitteita ovat muun muassa työelämän mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttaminen, perhevapaauudistus, sosiaaliturvauudistus, kutsuntojen laajentaminen koko ikäluokkaa koskevaksi sekä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Tutustu ehdokkaisiin

Kaikki Kokoomusnaisten vaalitavoitteet

Tasataan vanhemmuudesta äidin työnantajalle aiheutuvat kustannukset. Äidin työnantaja maksaa isän työnantajaa enemmän vanhemmuuden kustannuksia. Naisten työuria leimaa osa-aikaisuus, määräaikaisuus ja matalapalkkaisuus. Tämä kaikki heikentää naisten urakehitystä, mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen ja ylläpitää naisvaltaisten alojen heikompaa palkanmaksukykyä sekä näkyy lopulta naisten miehiä pienemmissä eläkkeissä. Vanhemmuuden kustannusten tasavertainen jakautuminen kohtelisi sekä yrityksiä että työntekijöitä tasapuolisesti ja loisi edellytyksiä uudelle kasvulle ja työllisyydelle. Toteutetaan perhevapaauudistus. Perhevapaat on uudistettava lapsen edun, perheiden joustavamman arjen, tasavertaisen vanhemmuuden ja naisten työurien vuoksi. Uuden perhevapaajärjestelmän on edistettävä mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista, huomioitava erilaisten perheiden erilaiset tilanteet ja mahdollistettava pienten lasten vanhempien osa-aikatyö sekä turvattava lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elämään. Jokaiselle lapselle oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on elinikäisen oppimisen ja koulutuspolun ensimmäinen ja vaikuttavin askel, jolla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja puuttua ajoissa oppimisvaikeuksiin. Laajennetaan esiopetusta kaksivuotiseksi ja suunnataan kohti maksutonta pedagogista osapäiväistä varhaiskasvatusta, johon pääsee osalliseksi koko ikäluokka. Huolehditaan päiväkotipaikkojen riittävyydestä, laadusta, kohtuullisista ryhmäkoista sekä ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuudesta.saatavuudesta.Haitarin sisältö Vahvistetaan peruskoulua. Varhaiskasvatus on elinikäisen oppimisen ja koulutuspolun ensimmäinen ja vaikuttavin askel, jolla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja puuttua ajoissa oppimisvaikeuksiin. Laajennetaan esiopetusta kaksivuotiseksi ja suunnataan kohti maksutonta pedagogista osapäiväistä varhaiskasvatusta, johon pääsee osalliseksi koko ikäluokka. Huolehditaan päiväkotipaikkojen riittävyydestä, laadusta, kohtuullisista ryhmäkoista sekä ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuudesta. Vahvistetaan peruskoulua. Taataan laadukkaalla perusopetuksella, että kaikilla suomalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet kehittyä ja onnistua taustasta ja asuinpaikastaan riippumatta. Jokaisen lapsen on saatava peruskoulussa kattavat tiedot ja taidot sekä innostus oppia uutta niin, että ne kantavat jatko-opintoihin ja läpi elämän. Perheiden on voitava luottaa siihen, että oma lähikoulu on asuinpaikasta riippumatta maailman paras ja sisäilmaltaan terve. Tulevien sukupolvien piikkiin eläminen lopetettava. Valtion velkaantuminen on taitettava ja pysäytettävä. Vastuullista taloudenpitoa ja kestävää kasvua jatketaan määrätietoisesti. Kannustavassa yhteiskunnassa ahkeruus, koulutus, työnteko ja yritteliäisyys kannattaa aina ja työtä tekemällä tulee taloudellisesti toimeen. Sitoudutaan työllisyyttä edistäviin ja vahvistaviin toimiin, jotka nostavat työllisyyden vähintään 75 prosenttiin vaalikauden aikana. Siirretään verotuksen painopistettä kannustavammaksi työn verotuksesta kohti kulutus- ja haittaverotusta. Uudistetaan sosiaaliturva. Toteutetaan sosiaaliturvan kokonaisuudistus, joka kannustaa työntekoon, yrittämiseen ja kouluttautumiseen. Sosiaaliturvan on oltava selkeä, vastikkeellinen ja osallistava sekä huomioitava ihmisten erilaiset elämäntilanteet, vastattava työelämän muutoksiin ja poistettava kannustinloukkuja. Katkaistaan syrjäytymisen kierre. Nuoret on saatava koulutuksen kautta työelämään. Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. Panostetaan opintojen ohjaukseen, valinnaisuuteen ja keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn. Autetaan nuoria löytämään omat vahvuutensa ja siirtymään sujuvasti opintoasteelta toiselle sekä edelleen työelämään. Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja nuorten mielenterveyspalveluita. Turvataan arvokas ikääntyminen ja laadukkaat hoiva- ja terveyspalvelut. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hän saa laadukkaan hoidon ja hoivan, silloin kun sitä tarvitsee. Valtaosa ihmisistä joutuu elämänsä jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa läheinen tarvitsee äkillisesti apua ja hoivaa. Toteutetaan tuettu hoivavapaa, joka mahdollistaa työssäkäyvälle äkillisen ja tilapäisen läheisen tai omaisen hoivan. Eläkeläisten toimeentulosta on huolehdittava. Kovennetaan seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia. Seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia on tarkasteltava kokonaisuutena ja niiden minimirangaistuksia on kiristettävä. Suostumuksen roolia on korostettava raiskauksen määrittelyssä. Kirjoitetaan lähisuhdeväkivallan viimeinen luku. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta varjostaa liian monen lapsen, naisen ja miehen elämää. Nostetaan turvakotipaikkojen määrää ja laajennetaan turvakotiverkosto kansainvälisten suositusten mukaiselle tasolle. Kiinnitetään erityishuomiota ennaltaehkäisevään, moniammatilliseen työhön ja tukipalveluihin. Nostetaan turvapaikkapolitiikassa naiset, lapset ja perheet etusijalle. Muutetaan turvapaikkajärjestelmää inhimillisemmäksi siten, että väärinkäytöksiä estetään ja apumme kohdistuu nykyistä enemmän heikoimmassa asemassa oleville ja aidosti turvaa tarvitseville. Laajennetaan kutsunnat koko ikäluokkaa koskeviksi. Nykyaikaisessa armeijassa tarvitaan taitoja, joita naisilla on kyky oppia siinä missä miehilläkin. Suomen puolustuskyvyn ja maanpuolustustahdon kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että motivoituneiden naisten määrää vapaaehtoisessa varusmiespalveluksessa kasvatetaan. Pysäytetään ilmastonmuutos ja turvataan luonnon monimuotoisuus. Tavoitteenamme on hiilineutraali ja energiatehokas Suomi, resurssiviisaat ratkaisut, luonnonvarojen kestävä käyttö, toimiva kiertotalous sekä hyvä ympäristön tila. Vaalitaan luonnon monimuotoisuutta ja käytetään luonnonvaroja kestävällä tavalla, jotta turvaamme tuleville sukupolville elämän edellytykset ja hyvän, monimuotoisen, ympäristöön. Laajennetaan kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennystä on kehitettävä ja sen käyttömahdollisuuksia on laajennettava, jotta kotiin on helpompi palkata apua. Tuodaan lisää palveluita kotitalousvähennyksen piiriin helpottamaan perheiden arkea ja parantamaan työllisyyttä. Julkisen tuen on tavoitettava tyttöjen suosimat harrastukset. Harrastustakuun toteuttamisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota eri harrastusten tasapuoliseen mahdollistamiseen. Suunnataan julkinen tuki ja liikuntapaikkarakentaminen tasavertaisesti suhteessa eri urheilulajien harrastajamääriin. Kun takana on yhteiskunnan tuki, lapsen ja nuoren harrastamisen hinta ei nouse pilviin. Suunnataan suomalaisen kehitysyhteistyön painopiste tyttöjen koulutukseen. Kehitysyhteistyömme on oltava kasvavassa määrin tyttöjen koulutuksessa ja suomalaisen koulutusosaamisen viennissä opetusalan ammattilaisten osaamista hyödyntäen. Tyttöjen ja naisten koulutus on avain köyhyyden torjumisessa, hyvinvoinnin lisäämisessä ja väestönkasvun hillitsemisessä.