18.11.2022

Kaikki oppilaat yleisopetuksen luokille yhteisopetukseen vai erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat erillisiin pienryhmiiin tai erityisluokkiin?

Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat perustana koulutuspolitiikassamme. Edellä mainituista arvoista olemme kaikki samaa mieltä. Arvojen toteuttamisesta ollaan erimielisiä. Etenkin Vasemmistoliiton aiemmin voimakkaasti kannattama inkluusioajattelu ei ole toteutunut kolmenkymmenen vuoden aikana, jolloin sitä on vaadittu kuntien koulutoimien toteutettavaksi.

Valtaosa opettajista ei kannata kaikkien oppilaiden yhteisopetusta. Valtaosa hyvin koulutetuista opettajistamme haluaa erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita opetettavan pienryhmissä ja erityisluokissa. Perustelut ovat selkeät.

Erityisluokissa opettajalla ja tukihenkilöstöllä on aikaa keskittyä erityisoppilaan ongelmien ratkaisuun. Tavallisissa luokissa yhteisopetuksessa usean kymmenen oppilaan luokassa opettaja tuskin ehtii keskittymään erityisoppilaan oppimisongelmiin erityisluokan erityisopettajan ja tukihenkilöiden tavoin. Yhteisopetuksen luokassa voi yksikin vaikeasti käytöshäiriöinen estää muiden oppimista ja opettamista. Diagnoosia odottavan oppilaan vaatima huomio on poissa muiden opettamisesta.

Onko koskaan tutkittu, millaisia vaikutuksia muiden oppilaiden ja opettajan mielenterveyteen yksikin vaikeasti käytöshäiriöinen oppilas voi aikaansaada? Koko luokan opiskelua häiritsevän oppilaan siirtyminen erityisluokkaan voi viedä pitkiä aikoja. Joskus tuntuu, että on unohdettu tavallisten luokkien oppilaiden ja opettajien oikeudet yhdenvertaiseen oppimiseen ja tasa-arvoon.

Opettajien työmaana on suuret luokat, joissa on paljon monenlaisia sosioemotionaalisia ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Lahjakkaiden oppijoiden eriyttäminen on vaikeaa. Yksinkertaisia ratkaisuja opettajien työkuorman ja uupumisen helpottamiseen olisivat alle kahdenkymmenen oppilaan luokat, joustavat, tukea tarvitseville oppilaille yksilöllisesti toteutetut pienryhmät tai erityisluokat sekä tarpeen vaatiessa pätevän erityisopettajan mukanaolo oppitunneilla.

Näillä eväillä ei inkluusiota tarvita.

Jaa sisältö: