21.02.2024

Suomessa on herännyt aiheellisesti huoli oppimistulosten ja osaamistason laskemisesta sekä koulutuksellisesta tasa-arvosta. Tätä osoittavat vuoden 2022 kansainvälisen Pisa-tutkimuksen tulokset sekä viestit eri alojen työnantajilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyön peruskoulun kehittämistarpeiden arvioimiseksi. Työryhmään kuuluu tutkijoita sekä eri alojen koulutuskentän asiantuntijoita. Ratkaisuehdotuksia tulisi kysyä myös opettajilta ja oppilailta.

Monet asiantuntijat muistuttavat, että kansainvälisesti vertailtuna suomalainen koulu on edelleen korkealaatuinen. Kuitenkin työn ja talouden nopeat murrokset, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kysymykset sekä tekoäly haastavat perinteiset osaamisen ja koulutuksen järjestämisen tavat. Koulua täytyy tulevaisuudessakin rakentaa yhteistyössä ja tutkimusperustaisesti.

Mitä pitäisi tehdä, jotta oppiminen, osaaminen ja yleinen hyvinvointi kouluissa lisääntyisi? Koulu-uudistusten myötä ei pidä unohtaa kaikkia aikaisemmin hyviksi todettuja asioita.

Työrauha oppitunneilla on koulutyön perusta ja edellytys oppimiselle. Opettaja vastaa opetuksesta. Oppilas on koulussa oppimassa, ei estämässä toisten oppimista ja opettajan opetusta häiriköimällä, kiusaamalla tai muulla ei-toivotulla toiminnalla.

Tulevaisuuden peruskoulussa panostetaan perustaitojen oppimiseen. Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen lisäksi tulee opettaa tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisia taitoja. Nekin ovat elämän perustaitoja.

Lisäksi oppimisen vaatimustaso tulee palautta. Jokaiselle vuosiluokalle asetetut tavoitteet täytyy olla saavutettuina ennen kuin oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Muutoin riskinä on se, että puutteelliset perustaidot lisäävät oppimisvaikeuksia myöhempinä kouluvuosina.

Peruskoulussa tulee jatkaa panostamista lukemisen harrastamiseen. Digitaalisten oppimateriaalien lisäksi tarvitaan myös oppikirjoja. Moni oppilas kokeekin oppivansa paremmin niistä opiskelemalla. Tutkimukset osoittavat myös käsin kirjoitettujen muistiinpanojen hyödyn oppimisen kannalta.

Sopivankokoisessa opiskeluryhmässä oppilaalla on mahdollisuus saada kykyjensä mukaisesti riittävästi haasteita tai tukea oppimiseensa. Osalle oppilaista on välttämätöntä opiskella pienluokassa erityisluokanopettajan opetuksessa.

Tulevaisuuden koulun keskiössä tulee olla motivoitunut ja hyvinvoiva opettaja, joka pystyy parhaiten tukemaan oppilaiden oppimista ja hyvinvointia!

Jaana Kiviluote
Varsinais-Suomi

Jaa sisältö: