16.02.2023

Suomessa väestön ikääntyminen tuo yhteiskunnalle monia muutostarpeita. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön kasvuun on jo varauduttu hyvinvointialueuudistuksella, mutta se ei yksinään riitä. Tarvitsemme myös perustavanlaatuisia palvelurakenteiden uudistuksia. Tällä hetkellä pääsy sosiaali- ja terveydenhuollon pariin sakkaa, eivätkä ikäihmisten perustuslailliset oikeudet palveluihin pääsyssä toteudu riittävällä tavalla. Kokoomusnaiset peräänkuuluttaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joilla parannetaan nykyisten ja tulevien ikäihmisten yleistä terveydentilaa. Lisäksi on varmistettava oikea-aikainen ja sujuva hoito, jota saa silloin kun sille on tarve. Tällä vähennetään raskaan hoidon tarvetta myöhemmin.

Ikääntyvän Suomen tulee valjastaa tieto, teknologia ja digitaaliset ratkaisut täysimääräisesti käyttöön palveluiden parantamiseksi. Kokoomusnaiset haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että samalla kun hyödynnetään teknologian tuomia mahdollisuuksia esimerkiksi hoidontarpeen arvioinnissa, tulee myös muistaa ikäihmisten heikommat tai jopa kokonaan puuttuvat digitaidot. Kenenkään hoitoon pääsy ei saa jäädä riippumaan puutteellisista digitaidoista. Yhdenvertainen hoitoon pääsy tulee turvata siten, että myös perinteisemmät yhteydenottotavat, kuten puhelinpalvelut, turvataan uudempien tapojen rinnalla senioreiden
tarpeita ajatellen.

Toisaalta myös yhä useampi seniori on ajan hermolla ja osaa käyttää nykyteknologiaa – tai ainakin haluaisi opetella sen käyttöä. Kokoomusnaisten mielestä yhteiskunnan tulee siis myös tarjota matalan kynnyksen palveluita, jotka mahdollistavat ikäihmisille uuden oppimisen, kuten älylaitteiden käytön opettelun. Koska sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköistymisen lisäksi myös iso osa viranomaispalveluista on siirtynyt nettiin, tulee digitaitojen opettelu mahdollistaa myös ikääntyvälle väestölle – jotta lakisääteiset palvelut ovat saavutettavissa kaikille yhdenvertaisesti. Netin ja sosiaalisen median käytön osaaminen mahdollistaa myös aktiivisen osallistumisen kansalaisyhteiskuntaan.


”Koska suomalaisten elinajanodote pitenee, yhä useampi ikäihminen säilyttää toimintakykynsä pidempään ja haluaa toimia aktiivisesti yhteiskunnan eri sektoreilla. Meidän pitää yhteiskuntana tukea paitsi peruspalveluiden yhdenvertaista toteutumista, myös elinikäistä oppimista”,
Kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen sanoo.

Kokoomusnaisten pääsihteeri Minni Rantanen näkee, että ikäihmisten mukaan ottaminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja päätöksentekoon on tärkeää. “Suomessa asuu monia virkeitä ja aktiivisia ikäihmisiä, jotka vaikuttavat edelleen aktiivisesti esimerkiksi kuntapolitiikassa. Yhteiskunnan tulee pystyä tarjoamaan jatkossakin mielekästä tekemistä ikäihmisille ja kannustaa senioreita mukaan poliittiseen toimintaan. Senioreilla on iän tuomaa vankkaa tietotaitoa ja kokemusta, jota tarvitaan perinteiden ja perinteikkäiden arvojen jatkumisen kannalta.”


Kokoomuksen Naisten Liiton kannanotto; liittohallituksen kokous 15.2.2023

Jaa sisältö: