26.05.2021

Kannanotto 25.5.2021

Kokoomuksen Naisten liitto

Liittohallitus

Kokoomusnaiset: Tee tasa-arvoteko – äänestä naista kuntavaaleissa 

Oikeusministeriön julkaisemien ehdokastietojen mukaan naisten osuus ehdokkaista vuoden 2021 kuntavaaleissa laski edellisistä vaaleista. Naisehdokkaiden osuus on näissä vaaleissa 39,7 %. Viime vaaleista ehdokasmäärä laski 0,2 %:lla.

Kokoomusnaiset on huolissaan naisehdokkaiden määrän laskusta kuntavaaleissa. Naisehdokkaiden osuuden kehitys on jäänyt junnaamaan paikallaan alle 40 prosenttiin. Suomalaisen demokratian tulevaisuuden kannalta on tärkeää löytää ratkaisuja tasa-arvon edistymiseksi poliittisessa päätöksenteossa. 

Poliittisessa keskustelussa on nähtävillä kiristynyt ilmapiiri, sekä suoranaisen häirinnän ja vihapuheen lisääntyminen. Sillä voidaan nähdä olevan vaikutuksia naisten halukkuuteen asettua ehdolle. Valtioneuvoston julkaiseman Viha vallassa (2019) -tutkimuksessa kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä kolmannes kertoi joutuneensa vihapuheen kohteeksi. 42 % vastaajista kertoi, että heidän halunsa osallistua julkiseen keskusteluun oli vähentynyt.

Vihapuheen on myös selvityksissä todettu olevan vahvasti sukupuolistunutta. Toiminnan tavoitteena on erilaisten mielipiteiden vaientaminen. Valitettavasti naiset joutuvat miehiä useammin häirinnän ja vihapuheen kohteeksi. Sen myötä suomalainen demokratia kaventuu, vastakkainasettelu voimistuu ja menetetään yhteiskunnalliselle keskustelulle tärkeitä näkökulmia.

Kokoomusnaisten mielestä jokaisella on oltava oikeus osallistua julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon ilman pelkoa. Kokoomusnaiset ei hyväksy missään oloissa vihapuhetta tai minkäänlaista häirintää. Nykypäivän rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun tulee olla avointa ja toisia kunnioittavaa.

Kokoomusnaiset toteavat, että tasa-arvon toteutuminen suomalaisessa politiikassa edistää tasapainoisempia ja kattavampia päätöksiä. Kokoomusnaiset tekivätkin hartiavoimin töitä mahdollisimman monen naisen kannustamiseksi ehdolle. Kokoomuksen Naisten Liitto on myös antanut ehdokkailleen palvelulupauksen. Olemme sitoutuneet olemaan jokaisen ehdokkaamme tukena kaikissa eteen tulevissa tilanteissa. 

Vuoden 2017 kuntavaaleissa naisten osuus valtuustoihin valituista jäi ehdokasosuutta pienemmäksi. Nyt on aika tehdä yhdessä töitä sen eteen, että naisten saama osuus äänimääristä kasvaa. Nostetaan esiin naisehdokkaita ja varmistetaan äänestämällä, että naiset ovat vahvasti mukana päätöksenteossa Suomen jokaisessa kunnassa.   

∙ Kokoomusnaiset on koonnut ehdokkaalle ja tiimiläisille tiiviit toimintaohjeet häirinnän kohtaamiseen kampanjoinnissa.

 ∙ Kokoomusnaiset on mukana Nytkiksen #vaalitilmanvihaa -kampanjassa.

Jaa sisältö: