09.09.2023

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä julkaistiin elokuun lopussa ja on nyt eduskunnan käsittelyssä. Tiedonannossa asetetaan 23 konkreettista toimenpidettä yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden parantamiseksi. Valmisteluvaiheessa valtioneuvoston kanslia kuuli yli 100 kansalaisjärjestöä ja eri tahoa. Myös Kokoomuksen Naisten Liitto on osaltaan vaikuttanut tiedonannon valmisteluun.

”Olemme suurella vakavuudella seuranneet ja osallistuneet koko kesän ajan käytyyn keskusteluun suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen rakenteissa olevasta epätasa-arvosta, syrjinnästä ja rasismista. On selvää, että paljon työtä on edessä. Sitoudumme koko Suomen kattavan Kokoomusnaisten aktiivisen joukon kanssa olemaan mukana tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja syrjimättömän Suomen rakentamisessa. Pidämme tärkeänä, että toimintaohjelman valmistelu kokonaisuudessaan aloitetaan välittömästi ja jatkotyötä viedään kunnianhimoisesti eteenpäin koko hallituskauden ajan. On tärkeää, että valmistelu on pääministeri Petteri Orpon alaisuudessa valtioneuvoston kansliassa ja että toimenpiteille varataan riittävät resurssit. Ja että meistä jokainen ja me kaikki yhdessä sitoudumme näiden arvojen eteenpäin viemiseen ja kanssaihmisten kunnioittamiseen”, muistuttaa puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen.

Suomen asema ihmisoikeuksien puolustajana

Kokoomuksen Naisten Liitto näkee erityisen merkittävänä, että Suomi jatkaa kansainvälistä vaikuttamista tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien, seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä muiden haavoittuvassa asemassa olevien puolustamiseksi. Erityisen merkittävää on toimia rohkeasti ja edelläkävijän roolissa naisten oikeuksien puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenenä. Maailmanlaajuinen anti-gender -liike vaatii myös Euroopan unionissa vastavoimaa ja jatkuvia toimia tasa-arvon, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolesta.

Hallituksen poikkihallinnollinen tasa-arvo-ohjelma antaa mahdollisuuden systemaattisiin ja läpileikkaaviin toimiin edistää sukupuolten tasa-arvoa. On tärkeää, että tiedonanto muistuttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista tasa-arvo-ongelmista. Ja että hallitus sitoutuu jatkuviin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan eri muotojen ehkäisemiseksi. Tiedonanto sisältää toimenpiteitä maahanmuuttaneiden naisten työllistymiseksi. Toivomme konkreettista työtä ja panostusta esteiden ja ennakkoluulojen raivaamiseen. Koko koulutusjärjestelmän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelma 2024–2025 tuo mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelmien jalkauttamiseksi toimintaan varhaiskasvatukseen ja oppilaitoksiin.

Tiedonannon toimenpiteissä valtioneuvosto sitoutuu tehostamaan omaa toimintaansa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi ja toimenpiteiden valvonnan tehostamiseksi. Ja sitoutuu järjestämään poliittisen- ja virkamiesjohdon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulututusta. On merkittävää, että hallitus käsittelee vuosittain kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten Suomelle antamat ratkaisut, päätelmät ja suositukset ja päättää toimenpiteistä.

Jatkamme vaikuttamista ja systemaattisia toimia tasa-arvoisemman, yhdenvertaisemman ja syrjimättömämmän yhteiskunnan puolesta. Kaikkien Suomessa asuvien tulee voida kokea yhteiskuntamme turvalliseksi ja kannattelevaksi omasta taustasta riippumatta.

Helsingissä 9.9.2023, Kokoomuksen Naisten Liitto ry, liittohallitus

Lisätietoja:

Pihla Keto-Huovinen
Puheenjohtaja
Kansanedustaja
pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi

Terhi Heinilä
Pääsihteeri
terhi.heinila@kokoomusnaiset.fi
040 5305544

Valtioneuvoston tiedonantoon pääset tutustumaan täältä.
Kokoomusnaiset on jo aiemmin ottanut kantaa valtioneuvoston tiedonannon tärkeydestä, johon pääset tutustumaan täältä.

Jaa sisältö: