07.08.2023

Heinäkuussa teimme Kokoomusnaisten sosiaaliseen mediaan uudesta hallitusohjelmasta kahdeksan nostoa, joilla toimme esiin joitakin sellaisia kohtia, joita me Kokoomusnaiset pidämme tärkeinä. Kokosimme ne yhteen tähän postaukseen, josta ne ovat kaikki helposti löydettävissä. 

1.

Kokoomusnaisilla oli viime vuoden Kokoomuksen puoluekokouksessa neljä aloitetta, joista kolme löytyy jossain muodossa uuden hallituksen hallitusohjelmasta. Vaikuttaminen kannattaakin aina, ja aloitteet voivat päätyä jopa hallitusohjelmaan asti! Yksi aloitteista oli perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopuminen. 

Hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan sovittelusta pääsääntöisesti luovutaan. Kokoomusnaiset pitää tätä päätöstä erittäin tärkeänä, sillä

perhe- ja lähisuhdeväkivalta on vakava ja tuhoisa ongelma, joka vaikuttaa monien ihmisten elämään. Hallitusohjelmaan kirjattu päätös luopua pääsääntöisesti sovittelusta on merkittävä askel kohti väkivallan torjuntaa ja uhrien suojelua.

Sovittelu voi luoda vaarallisen tilanteen uhreille, ja se saattaa vähätellä väkivallan vakavuutta. Uhrien turvallisuus ja hyvinvointi ovat ensisijaisen tärkeitä, ja siksi on tärkeää tarjota heille välitöntä tukea, suojaa ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Kokoomusnaiset haluavat varmistaa, että jokainen ihminen voi elää väkivallattomassa ja turvallisessa ympäristössä. Tämä päätös edistää oikeudenmukaisuutta ja luo parempaa tulevaisuutta kaikille. 

2.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tärkeä kohta, joka toivottavasti parantaa eläinten hyvinvointia ja oikeuksia Suomessa. Olemmekin pitäneet tätä asiaa esillä ja myös tämä hallitusohjelman kohta on sellainen, mikä löytyi viime vuoden Kokoomusnaisten tekemien puoluekokousaloitteiden joukosta.

Eläinten hyvinvointi on meidän kaikkien vastuulla, ja nämä toimenpiteet ovat askel oikeaan suuntaan. Eläinsuojelurikosten ankarammat rangaistukset ja pitkäaikaisemmat eläintenpitokiellot tulevat varmistamaan, että eläinten kärsimystä vähennetään ja vastuuttomat toimijat saavat ansaitsemansa rangaistuksen.

Meidän on luotava yhteiskunta, jossa eläinten hyvinvointi on taattu ja jossa jokainen eläin voi elää turvallisessa ja rakastavassa ympäristössä. Nämä toimenpiteet auttavat meitä saavuttamaan tämän tavoitteen.

3.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tärkeä askel, lähestymiskieltojen valvonnan tehostamisesta, joka löytyi myös yhdestä Kokoomusnaisten tekemistä viime vuoden puoluekokousaloitteista.

Lähestymiskiellot ovat tärkeä väline suojella uhreja ja estää väkivallan jatkumista. Sähköisen valvonnan kehittäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia valvoa lähestymiskieltoja ja varmistaa, että ne toteutuvat asianmukaisesti. Tämä on merkittävä askel kohti turvallisempaa yhteiskuntaa.

Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä väkivallan torjumista sekä kaikkien ihmisten suojelemista. Tämä päätös auttaa meitä saavuttamaan tämän tavoitteen ja tukemaan uhreja heidän oikeuksiensa puolustamisessa.

4.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tärkeitä toimenpiteitä perhevapaauudistuksen ja tasa-arvon edistämiseksi. 

Tulevalla hallituskaudella seurataan perhevapaauudistuksen vaikutuksia ja kehitetään järjestelmää edelleen niin, että se huomioi lapsen edun, parantaa vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvoa sekä lisää perheiden valinnanvapautta ja joustoja, mukaan lukien mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hallitusohjelmassa mainitaan useita keinoja ja perusteita näille toimille:

– Mahdollistetaan kasvatus- ja hoitovastuun tasaisempi jakautuminen vanhempien välillä, ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet.

– Mahdollistetaan työn ja perheen yhteensovittaminen.

– Edistetään vanhemmuuden kustannusten tasaisempaa jakautumista molempien vanhempien työnantajien kesken.

– Perhevapaiden ja hoivavastuun tasaisempi jakautuminen parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.

– Hallitus seuraa perhevapaauudistuksen tuloksia, jatkaa työtä perhevapaiden tasaisemman jakautumisen puolesta ja edistää isien perhevapaiden käyttöä.

– Hallitus selvittää keinoja vanhemmuuden kustannusten tasaisemmaksi jakautumiseksi, esimerkiksi pohjoismaisten mallien mukaisesti.

– Työn ja perheen yhteensovittamista tukevia palveluita kehitetään edelleen niin, että ne tukevat erilaisia perhetilanteita ja vuorotyön tekemistä.

Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä tasa-arvon edistämistä ja perheiden tukemista. Näiden toimenpiteiden avulla voimme rakentaa yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on mahdollisuus yhdistää työ ja perhe-elämä tasapainoisesti.

5.

Hallitusohjelmaan on kirjattu päätös, joka vaikuttaa tulevaisuuden asevelvollisuuteen. Hallitus kehittää asevelvollisuutta ja laajentaa kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa parlamentaarisen työryhmän raportin mukaisesti. Tämä askel varmistaa, että kaikki nuoret saavat tarvittavat tiedot asevelvollisuudesta ja sen vaikutuksista.

Lisäksi hallituksen tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuvien naisten määrää 2 000:een vaalikauden lopussa. Näin ollen kannustetaan naisten osallistumista ja panostusta puolustusvoimien tehtäviin, jolloin kaikkien kyvykkyyttä ja osaamista päästään hyödyntämään.

Kokoomusnaiset pitävät näitä toimenpiteitä tärkeinä, jotka edistävät tasa-arvoa ja mahdollisuuksia puolustusvoimissa sekä yhteiskunnassa. Naisten vahvempi osallistuminen puolustusvoimiin lisää monimuotoisuutta ja luo parempaa ymmärrystä eri näkökulmista.

Yhdessä voimme luoda vahvemman ja yhdenvertaisemman puolustusvoimien, joka edustaa kaikkia suomalaisia. Tulevaisuus on turvallisempi, kun meillä on monipuolinen ja osaava joukko puolustuksemme takana.

6.

Hallitusohjelmaan on kirjattu päätös, joka koskee inkontinenssisuojien, kuukautissuojien ja lasten vaippojen veroalennusta. 

Hallitusohjelmassa mainitaan, miten siirretään inkontinenssisuojat, kuukautissuojat ja lasten vaipat alennettuun 14 prosentin arvonlisäverokantaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä välttämättömät hygieniatuotteet tulevat olemaan edullisempia ja helpommin saatavilla kaikille.

Kokoomusnaiset pitävät tätä päätöstä erittäin tärkeänä. Se edistää terveyttä, hyvinvointia ja taloudellista tasa-arvoa. Kaikkien tulisi voida hankkia tarvitsemansa hygieniatuotteet kohtuulliseen hintaan.

Tämä päätös on askel kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on parempi mahdollisuus huolehtia hyvinvoinnistaan ilman liiallisia taloudellisia rajoitteita. Jokaisella on oikeus terveyden ja hygienian perustarvikkeisiin.

7.

Hallitusohjelmasta löytyy myös tärkeä askel tyttöjen ja naisten turvallisuuden puolesta, joka koskee sukuelinten silpomista. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen kriminalisoidaan rikoslaissa nykyistä selkeämmin. Me Kokoomusnaiset pidämme tätä päätöstä erittäin tärkeänä, sillä sen avulla pystytään puuttumaan paremmin tällaiseen julmaan ja ihmisoikeuksia vahingoittavaan tekoon.

Lisäksi alaikäisen tytön vieminen ulkomaille sukupuolielinten silpomista varten kriminalisoidaan. Tämä toimenpide on askel kohti parempaa suojaa ja ennaltaehkäisyä. Jokaisen tytön turvallisuus ja koskemattomuus on taattava.

Sukuelinten silpominen on julma ja perusteeton käytäntö, joka aiheuttaa vakavaa fyysistä ja psyykkistä vahinkoa. Meidän on tehtävä kaikkemme sen lopettamiseksi ja uhrien tukemiseksi.

Hallitusohjelmaan kirjatulla kohdalla pystytään taistelemaan paremmin sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa vastaan ja edistämään naisten ja tyttöjen oikeuksia. Meidän on varmistettava, että jokaisella on oikeus turvalliseen ja arvokkaaseen elämään.

8.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkiyttämiseksi rikoslaissa. Me Kokoomusnaiset tuemme vahvasti tätä päätöstä.

Avioliittoon pakottaminen on vastoin yksilön vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Se voi aiheuttaa kärsimystä ja rikkoa ihmisarvoa. On tärkeää, että yhteiskuntamme suojelee jokaisen oikeutta valita omat elämäntiensä ja kumppaninsa.

 Jokaisella tulisi olla mahdollisuus elää vapaasti ja itsenäisesti omien toiveidensa ja arvojensa mukaisesti.

Tällä hallituohjelmasta löytyvällä kohdalla voidaan torjua avioliittoon pakottamista ja edistää tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksia. Tulevaisuuden tulee olla vapaa pakottamisesta ja painostuksesta.

Voit halutessasi tutustua Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelmaan täältä.

Jaa sisältö: