06.11.2016

Naisen palkan on kuluneella viikolla uutisoitu olevan Suomessa keskimäärin 83,3 prosenttia miehen palkasta. Merkittävän osan palkkaerosta selittää kolme asiaa. Ensinnäkin Suomessa työelämä on vahvasti jakautunut nais-ja miesvaltaisiin aloihin, ja palkanmaksukyky ensin mainituilla aloilla on usein alhaisempi. Toiseksi naiset ovat keskimäärin miehiä vähemmän työelämässä. Vähäisemmän työtuntimäärän taustalla on naisille kasautuva hoivavastuu. Kolmanneksi näyttää siltä, että naisten palkkatoiveet ovat usein miesten palkkatoiveita vaatimattomampia, vaikka kyse olisi samasta työtehtävästä. 

Osa palkkaerosta on niin sanottua selittämätöntä palkkaeroa. Tällä tarkoitetaan miesten ja naisten palkoissa olevia eroja, kun verrataan samoilla toimialoilla ja tehtävissä sekä samanlaisilla ominaisuuksilla yhtä paljon työskenteleviä miehiä ja naisia. 

Selvää on se, että työelämän mahdollisuuksien tasa-arvo ei ole vielä valmis. Selvitysten ja samapalkkaisuusohjelmien sijaa tarvitaan tekoja, jotta mahdollisuuksien tasa-arvo työelämässä toteutuu. Vippaskonstien ja tekohengitystoimien sijaan on pureuduttava palkkaeron todellisiin syihin. Syyt kietoutuvat toisiinsa, ja niissä on kyse sekä yhteiskunnan rakenteista että ihmisten asenteista. Molempia on muutettava. Seuraavien kolmen askeleen toteuttamisella olisimme jo pitkällä. 

Ensinnäkin uudistetaan perhevapaat

Nykytilanteessa vanhemmuuden kustannusten ja hoivavastuun epätasainen jakautuminen heikentää naisten urakehitystä, mahdollisuuksia työllistyä vakituiseen työsuhteeseen ja ylläpitää naisvaltaisten alojen heikompaa palkanmaksukykyä sekä näkyy lopulta naisten miehiä pienemmissä eläkkeissä. 

Perhevapaajärjestelmä on uudistettava viipymättä. Vanhakantainen järjestelmä on modernisoitava niin, että se edistää työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä vanhemmuuden ja sen kustannusten tasaista jakautumista. Suomella ei ole varaa jättää yhä koulutetumpien naistemme potentiaalia käyttämättä. Meidän on säilytettävä perheiden valinnanvapaus arkensa järjestämisessä, mutta purettava yhteiskunnasta sellaisia rakenteita, jotka kannustavat erityisesti naisia jäämään kotiin pitkäksi aikaa. Esimerkiksi kotihoidon tuen käyttäjistä 94 prosenttia on tällä hetkellä naisia. 

Toiseksi murretaan työelämän jakautuminen nais- ja miesvaltaisiin aloihin.  

Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset työmarkkinat jakautuvat poikkeuksellisen voimakkaasti naisten ja miesten töihin. Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan ammattien jakautuminen sukupuolen mukaan on Suomessa EU:n kärkitasoa. Naisvaltaisimpia ammatteja ovat hoiva-alan tehtävät, myyjän ja opettajan työt, kun taas miehet hallitsevat rakennusalaa, kuljetuksia ja teknisiä asiantuntijatehtäviä. Suomessa esimerkiksi rakennustyöntekijöistä 92 prosenttia on miehiä ja terveys- ja sosiaalipalvelutyöntekijöistä naisia on 87 prosenttia. 

Työelämän jakautuminen ja koulutusvalinnat noudattavat edelleen vanhentunutta  ajattelua miesten ja naisten töistä. Mielikuvat ja asenteet muokkaantuvat jo varhain lapsuudessa. Kotien asennekasvatuksella on suuri merkitys. Tärkeää on, että jokainen lapsi oppisi jo vanhemmiltaan, ettei sukupuoli määritä työuran tai ammatinvalinnan mahdollisuuksia. Myös kouluissa on haastettava vanhakantaiset asenteet naisten ja miesten töistä sekä kannustettava lapsia haaveilemaan työurista ja tavoittelemaan ammatteja sukupuolesta riippumatta. 

Kolmanneksi rohkaistaan naisia pyytämään lisää palkkaa. 

Muutos lähtee myös yksilöistä. Sanonta ”saat maksimissaan sen, mitä tavoittelet”, kuvaa tilannetta hyvin. Suomen Ekonomien mukaan naiset yleensä pyytävät vähemmän palkkaa kuin miehet, vaikka tehtävän edellyttämä osaaminen ja kokemus olisivat mieshakijaa vahvemmalla tasolla. Naisten onkin itse oltava rohkeita, pyrittävä eteenpäin ja vaadittava työstään palkkaa siinä missä miehetkin niin tekevät. Naisia on myös rohkaistava uskomaan itseensä ja omiin kykyihinsä sekä pyrkimään yhä vaativimpiin työtehtäviin. 

Jokaisella sukupuoleen katsomatta pitää olla yksilön kykyihin, pätevyyteen, osaamiseen ja ahkeruuteen perustuvat mahdollisuudet tehdä töitä, edetä työurallaan ja saada työnsä mukaista palkkaa. Yhteiskunnan rakenteita ja ihmisten asenteita muuttamalla rakennamme työelämää, jossa naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset uramahdollisuudet.  

Uudistetaan perhevapaat, murretaan työelämän jako nais- ja miesvaltaisiin aloihin sekä rohkaistaan naisia pyytämään lisää palkkaa ja pyrkimään johtotehtäviin. Palkkatasa-arvo kyllä seuraa, kun todellinen mahdollisuuksien tasa-arvo työelämässä toteutetaan. 

Sofia Vikman, kansanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: