10.10.2014

Työ on ihmiselle paitsi toimeentulon, parhaimmillaan myös hyvinvoinnin ja innostuksen lähde. Työ rytmittää elämää, tuo mukanaan sosiaalisia suhteita ja mielekästä tekemistä.  Samoin yksityiselämä heijastuu työhön.  On vaikea erottaa työhyvinvointia muusta hyvinvoinnista. Kaikki ne toimet,  joilla me edistämme omaa  hyvinvointiamme, lisäävät hyvinvointia myös työpaikoilla.

Tämän päivän työelämässä panostukset työoloihin ovat yhtä tärkeitä kuin  tuottavuus, taloudellisuus ja laatu. Eettiset ja inhimilliset tekijät ovat luonnollinen osa työelämää. Erityisesti yksityisen sektorin isommilla työpaikoilla näiden tekijöiden merkitys kokonaisuuteen on oivallettu hyvin.   Työkykyisyyden ylläpitämisen ja edistämisen tiedetään olevan yksi yrityksen menestystekijöistä.  Turvallisesta työyhteisöstä puhutaan usein  fyysisenä ympäristönä. Tähän liittyvät kuitenkin oleellisesti myös sellaiset asiat kun  tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, nopea ja hyvä tiedonkulku, mielekkäät työtehtävät sekä positiivinen ja kannustava työilmapiiri.

Kenelle sitten kuuluu vastuu työpaikkojen työhyvinvoinnista? Jokaiselle, sekä  alaiselle että esimiehelle.  Ihmissuhteet työpaikalla noudattavat  yleisiä käyttäytymissääntöjä. Ihmissuhteiden tulee perustua toisiaan arvostavien aikuisten väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Molemmat auttavat toisiaan ja yhdessä saavutetaan  parhaat tulokset.

Suomalaista työelämää on ohjeistettu lainasäädännöllisesti monin tavoin ( mm. työturvallisuuslaki, laki yhteistoiminnasta yrityksissä). Työturvallisuuslain (2002) 8§ mukaan työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Sama laki (18§) velvoittaa työntekijän kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti huolehtimaan niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Myös lain laatija on siis  nähnyt asian jokaisen oikeutena ja velvollisuutena.

Haastavassa ja vaativassa työelämässä meidän jokaisen on hyvä miettiä omaa osuuttamme työpaikan hyvinvointiin.  Meidän pitää  arvostaa työtämme, työpaikkaamme ja työtovereitamme.  Tämän  tulee näkyä joka päivä, ei vain juhlapuheissa.  Jokaisen panos tähän asiaan maksaa itsensä  moninkertaisesti takaisin.

Outi Kontio
vpj, Kokoomuksen Naisten Liitto

Jaa sisältö: