14.11.2020

Kannanotto

Kokoomuksen Naisten Liitto, liittokokous 14.11.2020

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on pitkään peräänkuulutettu lapsimyönteisyyttä työpaikoille. Kokoomusnaiset haluavat edistää lapsi- ja perhemyönteisyyttä myös poliittisessa toiminnassa. Politiikan pitää näyttää vahvemmin esimerkkiä esimerkiksi luottamustehtävien ja perheen arjen yhteensovittamisen tukemisessa.

Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että myös pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Jotta saamme lapsiperheiden edustajia kannustettua enemmän mukaan politiikkaan, tulee käytössä olla paremmin heidän tarpeitaan ymmärtäviä palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi lapsenhoitoavun saaminen kunnallisten luottamustehtävien hoitamisen ajaksi.

Perheissä, joissa vanhempi tai molemmat vanhemmista ovat mukana kunnan luottamustehtävissä, on usein haasteita lastenhoidon järjestämisessä. Kokoukset ovat usein ilta-aikaan, eikä kaikilla löydy tukiverkostoa kotikunnastaan.

Nykyiset kuntien palkkiosäännöt määrittelevät, millä tavalla lastenhoitokustannuksia korvataan. Kuntalain 10. luvun 82 §:ssä sanotaan, että luottamushenkilölle maksetaan: korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Kunnilla ja kaupungeilla onkin hyvin erilaisia käytäntöjä lastenhoitokustannusten korvaamisessa. Osassa kunnissa lastenhoitokorvauksien suuruus on rajattu euromääräisesti ja osassa kunnissa taas korvattavien tuntien maksimimäärä on määritelty tarkasti. Joidenkin kuntien palkkiosäännöissä on kerrottu, että kuluja korvataan, mutta korvauksen määrästä tai laadusta ei ole tehty tarkennuksia.

Koronapandemian myötä normaaleiksi tulleet etäkokoukset ovat myös yksi keino tehdä politiikanteosta lapsimyönteisempää. Monipuoliset osallistumismahdollisuudet, kuten hybridikokoukset, mahdollistavat aikaisempaa paremmin pienten lasten vanhempien osallistumisen luottamustehtäviin. Myös lapsen mukaan ottaminen kokouksiin tilanteen sitä edellyttäessä tulisi olla yleisesti hyväksyttävämpää.

Varsin monet kuntapolitiikassa tehtävät päätökset koskettavat juurikin lapsiperheitä. Perheellisten ihmisten tulee olla siksi kuntapolitiikan päätöksenteossa mukana. Monesti lapsiperheissä ajankäyttö koetaan haasteelliseksi tai jopa esteeksi politiikkaan mukaan lähtemiselle. Lastenhoitoavun lisäksi tulee jatkuvasti kehittää muitakin keinoja pienten lasten vanhempien osallistumisen mahdollistamiseksi.

Kokoomusnaiset haluavat edistää Suomeen lapsiystävällistä poliittista kenttää.

Jaa sisältö: