18.03.2016

Kevät on opintojen suunnittelun aikaa. Oman urapolun löytäminen käyttämällä vaikeita käsitteitä viliseviä tietoyhteiskunnan välineitä ei ole helppoa. Oppilaitosverkostojen ja lähiopetuspohjaisten opiskelumahdollisuuksien supistuessa etä-, monimuoto- ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmiin perustuvien koulutusreittien kysyntä kasvaa kaikilla koulutuksen tasoilla. Myös epätyypilliset työsuhteet ja työvoiman kysynnän heilahtelu aloittain vaatii koulutustarjonnan lähes välitöntä, nopeaa reagointia osaamisen kehittämisen turvaamiseksi. Hyvänä esimerkkinä ja mallina nopeasta ja tehokkaasta toiminnasta edellä mainittujen ongelmien ratkaisemisessa esitän Lieksassa toteutetun terveydenhoidon ammattilaisten sairaanhoitajien koulutuksen: 50 henkilöä koulutettiinsairaanhoitajiksi tositarpeeseen.  Useat koulutettavista olivat ” oman kylän tyttöjä ja poikia”, jotka jäivät paikkakunnalle tekemään eläköityvien hoitajien töitä. 

Opintoja suunnittelevilta edellytetään nykyään paljon. Heiltä edellytetään kykyä hankkia tietoja, käsitellä ja tulkita saatavilla olevaa informaatiota. Vaatimustaso löytää oma urapolku on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Miten opintojaan suunnitteleva voi tästä informaatiotulvasta löytää itselleen sopivimmat koulutusalat? Kasvokkain tapahtuvassa opintoneuvonnassa voidaan henkilökohtaistaa saatu informaatio tehokkaimmin. Tästä syystä opintoneuvontaa suorittavat tahot tarvitsevat lisää voimavaroja peruskoulusta korkeakouluihin asti. Meillä ei ole varaa menettää yhtään itsensä kehittämiseen panostavaa opiskelijaa, työntekijää tai työtöntä työnhakijaa, joista jokainen on yksilö ainutlaatuisine tavoitteineen.

Runsaasti lisäresursseja ammatinvalintapsykologeille ja opinto-ohjaajille eri oppilaitoksiin takaa menestyjien kouluttamisen laman voittamiseen. Monimutkaisessa maailmassa ei nuoren ole helppoa löytää omaa tietään ilman ammattilaisten apua. Inhimillistä vuorovaikutusta ei korvaa mikään.

Parantamisen varaa on myös verkossa olevalla koulutustiedolla. Päivittämätön, huonosti koottu tieto voi toimia urasuunnittelun jarruna. Tiedon käyttö- ja tulkintakyvyllä ei ole merkitystä, jos verkossa oleva tieto on ristiriitaista, epäyhtenäistä ja huonosti avautuvilla käsitteillä toimivaa.

Lopuksi kiitän täältä Lieksan suunnalta Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulua koulutustoi-minnasta näillä haja-asutusalueilla. Lainaan tässä maakuntakorkeakoulun viimeistä toiminta-suunnitelmaa: ”Opiskelijoiden ei tarvitse matkustaa tai muuttaa toiselle opiskelupaikkakunnalle, mikä on käytännöllistä etenkin työssä olevien perheellisten henkilöiden kannalta. Opintojen takia muuttaminen saattaisi myös merkitä jäämistä sille tielleen.” Parasta erityisaluepolitiikkaa tällainen toiminta! Nyt olisi kuitenkin ehdottoman tärkeää, että tämänkin koulutusinstituution ohjaustyöhön varataan riittävät resurssit. Naisjärjestöön kuuluvana mieltäni ilahduttaa maakuntakorkeakoulun ja avoimen yliopiston tarjoamat  mahdollisuudet aloittaa väylä- ja polkuopinnot ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja varten. Tämä hyödyttänee näinä vaikeina aikoina etenkin  kotiin jostain syystä jääneitä naisia, joille näin ura uusi urkenevi.

Menestystä opintovalintoihin!

Marjaleena Ilmakangas

Lieksan Kokoomusnaiset

Savo-Karjalan Kokoomusnaiset

Kokoomuksen Naisten Liitto

Jaa sisältö: