19.03.2024

Tänä päivänä maassamme liputetaan Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi!

Minna Canth oli suomalainen kirjailija, yrittäjä, äiti ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tunnetaan erityisesti naisten oikeuksien puolustajana. Canth oli aikanaan edelläkävijänä taistelemassa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Hänen tuotantonsa on tunnettu voimakkaista naishahmoista, ja kirjat käsittelevät naisten asemaa, oikeuksia ja epätasa-arvoa. Canthin teksteissä korostuvat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja emansipaatio. Hänen perintönsä elää yhteiskunnassamme vahvana tänäkin päivänä. Canthin tuotanto on ajankohtaista edelleen ja se tarjoaa arvokkaita näkökulmia myös nykypäivän keskusteluihin naisten asemasta ja tasa-arvosta. Minna Canthin päivän tarkoituksena on kunnioittaa Minna Canthin perintöä, nostaa esiin naisten asemaan liittyviä kysymyksiä ja edistää tasa-arvoa yhteiskunnassamme.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia, jotka kuuluvat jokaiselle ihmiselle. Vaikka naisten oikeuksissa onkin edistytty paljon, on tasa-arvon toteutumisen eteen vielä tehtävää. Canthin aikana naisten asema oli hyvin erilainen kuin tänä päivänä, siksikin hänen rohkeutensa ottaa kantaa naisten oikeuksien puolesta oli merkittävä askel kohti nykypäivän tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Eläessään Minna Canth korosti naisten oikeutta koulutukseen ja työelämään. Tämä oli vallankumouksellista hänen aikanaan. Myös Kokoomusnaisten Mahdollisuuksien Maailma -tavoiteohjelma sisältää Kokoomusnaisten näkemyksen tasa-arvoisesta, kannustavasta ja välittävästä yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus onnistua ja toteuttaa itseään.

Koulutuksen ja sivistyksen merkitys yksilön ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta on korvaamaton. Koulutus antaa meille perustiedot ja -taidot. Koulutuksen avulla yksilöillä on mahdollisuus kehittyä ja saavuttaa omat tavoitteensa. Yhteiskunnalle yksilöiden koulutus on investointi tulevaisuuteen. Sivistys puolestaan avartaa ajatteluamme, auttaa ymmärtämään maailmaa monipuolisemmin ja kasvattaa empatiataitojamme. Sivistys auttaa meitä ymmärtämään erilaisia näkökulmia sekä edistää avoimen ja suvaitsevan yhteiskunnan toimintaa. Koulutuksen ja sivistyksen merkitys korostuu erityisesti nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa tarvitaan jatkuvaa uudelleenoppimista, sopeutumista ja luovuutta. Koulutus ja sivistys ovat avaimia yksilön ja yhteiskunnan kestävään kehitykseen sekä haasteisiin vastaamiseen.

Lukutaidon ja lukemisen merkitys on yhteiskunnallinen. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen perusopetuksen turvaamiseksi meidän tulee huolehtia lukutaidon, lukemisen sekä monilukutaidon kehittämisestä. Yksilöiden kyky lukea ja ymmärtää tekstiä on perustaito, joka avaa ovia oppimiseen, tiedon hankintaan ja ajattelun kehittämiseen. Kun kaikki oppilaat saavat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opetuksessa, he voivat kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttaa omat tavoitteensa. Lisäksi tasa-arvoinen ja yhdenvertainen opetus auttaa ehkäisemään syrjintää ja eriarvoisuutta koulumaailmassa sekä valmistaa oppilaita moninaiseen ja demokraattiseen yhteiskuntaan. Kuntaliiton julkaiseman tiedon mukaan suomalaisissa peruskouluissa olevien oppilaiden määrä vähenee noin 80 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Tilanteen voisi muuttaa ainoastaan aiemmasta täysin poikkeava maahanmuutto. Jotta kunnat voivat tehdä toimenpiteitä tässä peruskoulun historian suurimmassa oppilasmäärän muutoksessa, pitäisi kuntien pystyä kehittämään perusopetusta yhdessä alueen muiden kuntien kanssa joustavasti ja rohkeasti. Kunnissa olosuhteet ovat hyvin erilaisia ja sen vuoksi on tärkeää, että koulutusjärjestelmä kehittyy jatkuvasti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen perusopetus edistää oppilaiden hyvinvointia, oppimistuloksia ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Investoimalla koulutukseen ja sivistykseen voimme rakentaa kestävän ja inhimillisen yhteiskunnan.

Yksi tärkeimmistä keinoista parantaa tyttöjen ja naisten asemaa Suomessa on laadukkaaseen ja yhdenvertaiseen koulutukseen panostaminen. Sen kautta mahdollistamme tytöille ja naisille paremmat mahdollisuudet kehittää itseään, työllistyä ja osallistua päätöksentekoon yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Keskeistä on myös kannustaa tyttöjä ja naisia uravalintojen monipuolistamiseen sekä edistää tasa-arvoa eri koulutusaloilla.

Toinen tärkeä keino on tyttöjen ja naisten taloudellisen itsenäisyyden tukeminen. Naisten osallistuminen työelämään ja päätöksentekoon on olennainen osa tasa-arvoista yhteiskuntaa. Naisyrittäjyyden tukeminen, naisten työllistymisen edistäminen sekä yhdenvertaisten palkka- ja uramahdollisuuksien takaaminen ovat erityisen tärkeitä. Jatkossakin on tärkeää taata naisten pääsy laadukkaisiin terveyspalveluihin, huolehtia ehkäisyvälineiden ja seksuaalikasvatuksen saannista sekä torjua väkivaltaa ja syrjintää kaikissa muodoissaan.

Kolmas tärkeä asia on edistää naisten osallistumista päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Naisten näkökulmien ja äänen kuuluminen eri päätöksentekotasoilla on olennainen osa demokratiaa ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. On tärkeää edistää naisten edustusta poliittisissa päättävissä elimissä, yritysten johtotehtävissä ja yhteiskunnallisissa vaikuttajatehtävissä.

Viimeisten vuosikymmenien aikana on tapahtunut paljon kehitystä sukupuolten tasa-arvossa työelämässä. Suomessa on pitkät perinteet tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämisessä, mutta täydellistä tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu. Naisten osuus työvoimasta on kasvanut ja naisten koulutustaso on noussut, mutta esimerkiksi palkkaerot, uralla eteneminen ja edelleen vallitsevat sukupuolistereotypiat ovat haasteita, jotka vaativat jatkuvaa työtä ja huomiota. Vaikka naisilla ja miehillä on nykyään lähdes yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua ja edetä urallaan, on siitä huolimatta naisilla edelleen keskimäärin pienemmät palkat kuin miehillä. Tämä johtuu osittain erilaisista työmarkkinatrendeistä, kuten naisten suuremmasta osuudesta osa-aikatyössä ja hoiva-alan matalimmista palkoista. Palkkaerot heijastavat myös osaltaan yhteiskunnallisia asenteita ja rakenteita, jotka eivät tue täyttä tasa-arvoa työelämässä. On tärkeää, että kaikki työntekijät kohdataan tasavertaisina ja heidän osaamistaan arvostetaan sukupuoleen katsomatta.

Vaikka naisten osuus korkeakoulutetuista on kasvanut, heitä on edelleen vähemmän esimerkiksi yritysten johtotehtävissä ja hallituksissa. Tämä johtuu osittain näkymättömistä esteistä, kuten sukupuolittuneista odotuksista, verkostoitumisen haasteista ja puutteellisista tukiverkoista. Naisten urakehityksen tukeminen ja tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä työuralla ovat avainasemassa naisten aseman vahvistamisessa työelämässä. Sukupuolten välisten ennakkoluulojen ja streotypioiden purkaminen on tärkeää tasa-arvon edistämisessä työelämässä.

Tyttöjen ja naisten aseman sekä oikeuksien parantaminen on ollut pitkä ja jatkuva prosessi, joka on edistänyt tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Suomessa. Vaikka olemme edistyneet merkittävästi naisten aseman parantamisessa, on yhä tärkeää jatkaa työtä naisten oikeuksien tukemiseksi ja vahvistamiseksi eri elämänalueilla. Työelämän tasa-arvon edistäminen vaatii jatkuvaa työtä ja sitoutumista niin lainsäädännön, yritysten, työntekijöiden kuin koko yhteiskunnan tasolla. Naisten osallistuminen työelämään, palkkaus, urakehitys ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat keskeisiä teemoja, joihin on panostettava, jotta voimme luoda oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman työelämän kaikille.

Minna Canthin vaikutus naisten aseman parantamiseksi on kiistaton, ja hänen perintönsä elää vahvana suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän toimii rohkeudessaan ja päättäväisyydessään esimerkkinä meille kaikille siitä, miten yksilö voi vaikuttaa ja edistää yhteiskunnallisia asioita sekä muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi kaikille. On erittäin tärkeää jatkaa työtä naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta, jotta voimme rakentaa entistä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan tuleville sukupolville. Minna Canthin muistoa kunnioittaen voimme jatkaa työtä paremman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden puolesta.

Jaa sisältö: