13.04.2021

Perhekeskuksella tarkoitetaan yhteensovitettua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukevaa ja avuntarpeisiin vastaavaa palvelukokonaisuutta. Perhekeskus käsittää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Sen toiminnassa halutaan yhdistää monialaista ammatillista asiantuntemusta ja voimavaroja lapsiperheiden kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Tärkeänä nähdään lapsen, nuoren ja perheen omien voimavarojen, osallisuuden tunteen ja kohdatuksi tulemisen kokemuksen vahvistuminen.

Perhekeskuksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat kaikille tutut, lakisääteiset perustason sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten neuvola, lasten kuntoutuspalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, kasvatus- ja perheneuvonta, perhetyö ja perheoikeudelliset palvelut. Niitä tukevat asiantuntemuksellaan erityistason palvelut mm. erikoissairaanhoito ja lastensuojelu. Tämän lisäksi perhekeskuksen palveluverkostoon kuuluvat sivistyspalvelut, muun muassa varhaiskasvatus, esiopetus, koulu, kuntien nuorisotoimen sekä järjestöjen ja seurakuntien palvelut ja toiminta. Perhekeskuksen tuloksellinen toiminta edellyttää toimijoilta yhteistä viitekehystä, arvopohjaa ja yhdessä sovittuja toimintaperiaatteita. Lapset, nuoret ja perheet osallistuvat perhekeskusten kehittämiseen muun muassa asiakasraatien jäseninä ja kehittäjäasiakkaina. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ohjaa perhekeskusten kehittämistä siten, että kehittämistyö etenee kansallisesti ja maakunnissa riittävän yhtenäisenä.

Näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotto on osoittautunut tärkeäksi elementiksi eri ammattiryhmien välisen yhteistyön vahvistamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Esimerkkinä tästä on Ihmeelliset vuodet menetelmäkokonaisuus, jonka varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle suunnattu ryhmänhallintamenelmä sekä perheneuvoloiden, lapsi- ja perhesosiaalityön ja perhetyön toteuttamat vanhemmuusryhmät, ovat kunnissa jo laajasti käytössä. Uudet menetelmät ja monialaisesti toteutetut
toimintamallit tarjoavat perheille uudenlaisia mahdollisuuksia saada tukea lapsen kasvun ja kehityksen pulmatilanteissa. Yhteisten menetelmien kokonaisuus tulee lähivuosina täydentymään nuorten psykososiaaliseen tukeen suunnatuilla menetelmillä, joiden käyttöönotossa oppilashuollolla on keskeinen rooli.

Perhekeskusten kehittäminen oli yksi Lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) – muutosohjelman vuosien 2016 –2019 kehittämiskokonaisuuksista. Kehittämistyö jatkuu osana vuonna 2020 käynnistynyttä Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus-hanketta. Se suuntaa huomionsa perhekeskusten palvelujen lisäksi opiskeluhuollon palvelujen, muun muassa kouluterveydenhuollon, koulukuraattorien ja –psykologien toiminnan kehittämiseen ja haluaa tukea perhekeskusten ja opiskeluhuollon palvelujen keskinäisen yhteyden vahvistumista.

Valmisteilla oleva sote-uudistus ja siihen sisältyvä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kokoavien hyvinvointialueiden muodostuminen lisää yhteistoiminnan tarvetta. Lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta palvelujen tulee myös vastaisuudessa näyttäytyä hyvin yhteensovitettuna, toimivana ja helposti saavutettavana palvelujen kokonaisuutena. Tämä edellyttää toimivan yhteistyön rakentumista kuntien ja tulevan hyvinvointialueen välille.

Eija Ala-Toppari-Peltola
Sosiaalipalvelujohtaja
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Jaa sisältö: