01.04.2018

Työttömyysturvan aktiivimallia on kritisoitu voimakkaasti. Kritiikki on pohjautunut usein virheellisiin käsityksiin tai lainkohdan irrottamiseen asiayhteyksistään niin, etteivät esitetyt väitteet ole kaikin osin pitäneet paikkaansa.  Seuraavassa on muutamia tällaisia väitteitä sekä aktiivimallia koskevia faktoja vastauksina niihin.

Tarua: Aktiivimalli pakottaa työttömän muuttamaan työn perässä. Työn perässä muuttamiseen pakottamisen sijaan pitäisi helpottaa työvoiman liikkuvuutta.

Totta: Työn perässä muuttaminen on yksi aktiivisuuden osoittamisen keinoista, mutta ei ainoa. Työvoiman liikkuvuutta on aktiivimallissa helpotettu lieventämällä liikkuvuusavustuksen ehtoja. Avustusta voi nyt saada myös osa-aikatyöhön, jossa säännöllinen työaika on alle 18 tuntia viikossa. Tuki maksetaan tuolloin tosiasiallisilta työpäiviltä. Liikkuvuusavustusta on mahdollista saada myös koulutuksen ajalta, mikäli työllistyminen edellyttää kouluttautumista ja tuen muut ehdot täyttyvät. Liikkuvuusavustusta voi hakea kolmen kuukauden ajalta taannehtivasti.

 Tarua: Työttömän ei kannata muuttaa työn perässä 18 työtunnin vuoksi, eikä yrittäjän palkata ketään 18 tunniksi.

Totta: Työttömän tulee aktiivisuusehdon täyttääkseen tehdä töitä vähintään 18 tuntia 65 päivän tarkastelujakson aikana. Työtön voi toimia esimerkiksi yksinyrittäjän sijaisena 1-2 kertaa kuukaudessa ja mahdollistaa näin yrittäjälle vapaapäivän. Työtunteja saa myös olla enemmänkuin 18.  Kyse voi olla esimerkiksi jatkuvammasta osa-aikatyöstä tai jopa kokoaikatyön kokoamisesta kahdesta osa-aikatyöstä.

Tarua: Työtöntä rangaistaan työn tekemisestä pienentämällä hänen saamaansa työttömyysetuutta

Totta: Työttömyysturvan suojaosa on 300 euroa eli korkeintaan sen suuruinen palkka ei vaikuta lainkaan työttömyysetuuteen. Jos palkkatulo ylittää 300 euroa, maksetaan työttömyysetuus soviteltuna vähentämällä siitä 50 % 300 euron suojaosan ylittävän palkan määrästä. Esimerkiksi 500 euron palkkatulo pienentää maksettavaa työttömyysetuutta 100 €.

Tarua: Työtön ei voi ryhtyä yrittäjäksi, koska hän menettää tuolloin kokonaan työttömyysturvansa.

Totta: Työtön voi osoittaa aktiivisuutensa yritystoiminnalla, jos siitä saatu tulo on vähintään 241 euroa 65 päivän tarkastelujakson aikana. Yritystoimintaa aloittava työtön ei menetä työttömyysturvaansa, vaan neljän ensimmäisen kuukauden ajan työttömyysetuus maksetaan yritystoiminnasta saadut tulot huomioiden soviteltuna. Tuon jälkeen työvoimatoimisto arvioi, onko yritystoiminta päätoimista ja tekee päätöksen työttömyysturvan jatkosta tämän arvion perusteella. 

Edellä olevat ovat esimerkkejä siitä, millaisia vääriä käsityksiä aktiivimalliin liittyy. Osaltaan väärät käsitykset ovat voineet myös estää työttömiä osoittamasta aktiivisuutensa tilanteissa, joissa he olisivat muutoin pystyneet tähän. Totuuden nimissä on todettava, että kaikilla työttömillä ei ole mahdollisuutta aktiivisuutensa osoittamiseen. Syynä tähän voi olla työkyvyttömyys, joka ei kuitenkaan vapauta työtöntä aktiivisuuden osoittamisesta. Toisaalta nyt käytettävissä olevat aktiivisuuden osoittamisen keinot eivät takaa kaikille mahdollisuutta aktiivisuuden osoittamiseen.

Aktiivimallissa on vielä kehitettävää. Se on kuitenkin oikeassa siinä, että passiivinen kotona oleminen ja sosiaalietuuksilla toimeentulo ei edistä kenenkään työllistymistä. Aktiivimallin eri vaihtoehtojen hyödyntäminen ja mallin edelleen kehittäminen voi sen sijaan näin tehdä.

Anna-Liisa Lämsä

KT, verkostopäällikkö

Oulun Kokoomusnaiset ry. puheenjohtaja

Jaa sisältö: