23.08.2018

Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi erillislailla on saavuttanut 50 000 kannattajan rajan, ja aloite etenee eduskunnan käsittelyyn. Hienoa!

Sukupuolielinten silpomisessa on kyse vanhasta kulttuurisesta perinteestä, jota harjoitetaan ympäri maailman: Afrikan, Aasian ja Lähi-Idän lisäksi myös länsimaissa, meillä Suomessakin. Suomalaisia tyttöjä silvotaan myös ulkomailla.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa naisten sukuelinten silpomista ei ole kielletty erillislailla. Ruotsissa silpomisen kieltävä erillislaki on esimerkiksi ollut voimassa vuodesta 1982 asti ja vuonna 1999 laki laajennettiin kieltämään myös ulkomailla tehdyt silpomiset.

Tyttöjen silpomiselle ei ole terveydellisiä tai uskonnollisia perusteluja ja toimenpiteen seuraukset ovat vakavia. Silpominen on Suomessa rikoslain vastaista, mutta aloitteessa halutaan silpomisen kieltävä erillislaki, joka kattaisi myös ulkomailla tehdyt silpomiset.

Eläm­me asi­an suh­teen kuin kah­des­sa to­del­li­suu­des­sa. Oi­keus­lai­tok­sem­me ei ole saa­nut kä­si­tel­tä­väk­seen yh­tään ai­het­ta kä­sit­te­le­vää jut­tua. Se ei sil­ti tar­koi­ta, et­tei­kö il­miö oli­si tot­ta tääl­lä­kin. THL:n ky­se­lyn mu­kaan yli 70 pro­sent­tia ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sis­ta on koh­dan­nut su­ku­e­lin­ten sil­po­mi­sen liit­ty­viä asi­oi­ta työs­sään.

On vakava ongelma, että yksikään tapaus ei ole edennyt oikeuteen tai johtanut tuomioon. Silpominen on rikos, joka katsotaan Suomessa törkeäksi pahoinpitelyksi. Rikosvastuu toteutuu vain, jos tapaukset tuodaan ilmi ja ne tutkitaan. Silpomisen kieltävä erillislaki antaisi viranomaisille enemmän keinoja puuttua rikokseen.

Tiedottaminen ja ennaltaehkäisy eivät konkreettisesti toimi niin kauan, kun  näiden yhteisöjen jäsenet eivät osallistu valistamiseen ja niin kauan kuin yhteisöjen sisällä näitä ongelmia ei nähdä ongelmina.

Terveydellisestä näkökulmasta katsottuna silpomisen vaikutukset tyttöjen terveyteen ovat erittäin haitallisia ja pitkälle kantavia niin fyysisesti kuin henkisesti, jopa hengenvaarallisia.

Suomalasten tyttöjen silpominen on estettävä myös ulkomailla. Voisimmeko olla sivistysvaltiona esimerkkinä muille maailman kansoille, jotka satuttavat tyttöjään vanhoilla perinteillään?

Is­tan­bu­lin so­pi­muk­sen 38. ar­tik­la vel­voit­taa myös nais­ten su­ku­e­lin­ten sil­po­mi­sen kri­mi­na­li­soin­tiin. Asi­an kir­jaa­mi­nen yk­si­se­lit­tei­ses­ti la­kiin an­tai­si mo­nien kult­tuu­rien ja us­kon­to­jen Suo­mes­sa tär­ke­än vies­tin. Erillinen kriminalisointi muiden Pohjoismaiden tapaan olisi nykytilannetta selkeämpi signaali Suomen jyrkän kielteisestä kannasta sukuelinten silpomiseen. 

Terveydenhuolto vauvasta ikäihmiseen on voitava turvata siten, että jokaisella on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää, siihen elämään ei kuulu tyttöjen silpominen!

Minna Kyllinen

Kokoomuksen Naisten Liiton liittohallituksen jäsen ja Lahden Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: