01.03.2016

Koulutussopimus on erinomainen esimerkki siitä, että niukallakin rahalla voidaan tehdä asioita uudella tavalla ja paremmin. Tärkeää on huolehtia suomalaisesta korkeasta osaamisesta samalla, kun jokaiselle nuorelle löytyy oma yksilöllinen tapansa kouluttautua ammattiin ja sitä kautta väylä päästä työelämään kiinni.

Perinteinen oppisopimuskoulutus on ollut toimiva väylä työelämään, koska sen suorittaminen on johtanut yleensä suoraan työllistymiseen. Oppisopimusta on kuitenkin käytetty nuorten kouluttamiseen meillä verrattain vähän – ennen muuta raskaan byrokratian ja kalleudenkin vuoksi.

Uuden koulutussopimusmallin valmistelu saatiin vauhtiin muutama viikko sitten Opetusministeriössä. Selvitysmiesten ehdottama malli on määrä julkistaa vielä helmikuun aikana.

Uuden koulutussopimuksen tavoitteena on tarjota nuorille lisää joustavia ja yksilöllisiä tapoja ammattitaidon oppimiselle. Koulutussopimus sopii esimerkiksi niille nuorille, jotka oppivat paremmin itse tekemällä kuin koulunpenkillä istumalla. Opiskelijan ja yrityksen välinen koulutussopimus mahdollistaa ammattitaidon hankkimisen pääosin yrityksessä käytännön töitä tekemällä.

Koulutussopimuksessa opiskelija ei olisi työsuhteessa, vaan koulutussuhteessa ja näin opintososiaalisten etujen piirissä. Toisin kuin perinteisessä oppisopimuskoulutuksessa, opiskelijan toimeentuloa ei verrata ammattimiehen palkkaan. Uudessa koulutussopimuksessa palkka nousee osaamiseen kehittyessä. Tämä tekee siitä myös yrittäjälle houkuttelevamman vaihtoehdon opettaa nuorelle ammatti. Valmistuneelle maksetaan ammattilaisen palkkaa.

Saksassa koulutussopimustyyppisellä ammattitaidon oppimisella ja mestari-kisälli -periaatteella on pitkät perinteet. Mestari opettaa kisällille ammatin ja palkka nousee ammattitaidon kehittyessä. Saksassa nuorisotyöttömyys on koko Euroopan alhaisimpia. Tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa viime joulukuussa 15-24-vuotaiden nuorten työttömyysaste oli 19,2 %. Nuorista työttömistä 18 prosentilla ei ole toisen asteen tutkintoa lainkaan.

Työ on myös parasta mahdollista kotouttamista. Koulutussopimus tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös maahanmuuttajien kotouttamiseen joustavan koulutuspolun ja sujuvamman työelämään siirtymisen kautta. Koulutussopimus mahdollistaa koulutuksen aloittamisen nykyistä aiemmin, koska kielen täydellinen hallinta ei ole samalla tavalla edellytys kuin tyypillisesti oppilaistomuotoisessa opiskelussa.

Opettajat on tärkeää ottaa tiiviisti mukaan koulutussopimuksen valmisteluun ja työssäoppimisen laatu on varmistettava. Koulutussopimukseen on tarkoitus sisältyä myös oppilaitosmuotoista opiskelua. Opetusministerin asettamat selvityshenkilöt valmistelevat koulutussopimusmallin sisältöä sekä selvittävät parasta mallia ja esimerkiksi oppilaitosmuotoisen ja yrityksessä tapahtuvan oppimisen sopivaa suhdetta.

Suomalaisen yhteiskunnan menestyksen eväät ovat jatkossakin korkeassa osaamisessa ja sivistyksessä. Maailman parhaita opettajia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin tilastojenkin valossa se, että jokaisella nuorella on ammattitaito, jonka kautta osallistua työelämään ja hankkia itselleen elanto.

Olen tehnyt pitkäjänteisesti töitä eduskunnassa, jotta oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen rinnalle luodaan uusi koulutussopimus. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta työelämän ulkopuolelle. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että nuorille on tarjolla monipuolisesti erilaisia yksilöllisiä mahdollisuuksia kouluttautua ammattiin ja siirtyä joustavasti työelämään.Sofia VikmankansanedustajaKokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: