13.01.2021

Kuntalaisten tietoisuus kestävästä kehityksestä ja kiertotalouden mahdollisuuksista on lisääntynyt. Kokoomusnaiset haluavat edistää säästäväistä ja ympäristöä säilyttävää kuluttamista. Kokoomusnaiset ovat ympäristöfiksuja ja ymmärtävät arjen ympäristötekojen merkityksen.

Kokoomusnaiset haastavat kaikki mukaan tekemään Suomesta kiertotalouden ja ekologisen kestävyyden kärkimaata. Kuntien ja kaupunkien kiertotalousosaamista lisäämällä sekä yritysyhteistyötä vahvistamalla mahdollistetaan liiketoiminnan kasvua ja materiaalikierrätysasteen nousua. Kaupunkien ja kuntien on tärkeää jatkaa työtä kohti hiilineutraaliutta, leikata kasvihuonepäästöjä ja tehdä työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta. Kokoomusnaiset kantavat erityistä huolta vesistöjen tilasta.

Kuntien ja kaupunkien tulee panostaa hiilineutraaliin rakentamiseen, jossa purkujätteitä hyödynnetään systemaattisesti, lisätään rakentamisen energiatehokuutta sekä puurakentamista.

Kuntien ja siellä toimivien jäteyhtiöiden vastuulla on kierrättämisen ja lajittelun helppouden mahdollistaminen. Kokoomusnaiset näkevät erityistä potentiaalia tekstiilien kierrättämisen kehittämisessä. Jokainen kuntalainen on omalta osaltaan vastuussa ympäristönsä siisteydestä.

Kestävässä kunnassa edistetään energiatehokkuutta ja kierrätystä sekä pyritään minimoimaan syntyvän jätteen määrä. Esimerkiksi oppilaitostensa ylijäämäruoan myyminen eteenpäin tulee olla sujuvaa lähitulevaisuudessa. Kunnan tulee mahdollistaa ympäristön huomioiminen 8 myös elinkeinoelämälle. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että lapset oppivat pienestä pitäen kiertotaloudesta. Kestävät, kiertotalouden mukaiset toimintatavat luovat pohjan taloudelliselle kestävyydelle ja tulevaisuuden kasvulle.

Kuntien kaavoittamisessa ja rakentamisessa tulee ottaa paremmin huomioon arjen toimivuus ja ympäristön kannalta kestävä elinympäristö. Uusien asuinalueiden ja kuntien palveluiden tulee olla riittävän lähellä toisiaan ja helposti saavutettavissa. Lasten ja aikuisten liikkumisen paikasta toiseen mahdollistaa sujuvat ja turvalliset joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestelyt. Toimiva, kattava ja kohtuuhintainen julkinen liikenne huomioi eri käyttäjäryhmien tarpeet.

Jaa sisältö: