15.01.2021

Jokaisen perheen on voitava luottaa siihen, että oma lähikoulu on asuinpaikasta riippumatta turvallinen ja sisäilmaltaan terve koulu omalle lapselle. Kokoomusnaiset näkevät laadukkaan peruskoulutuksen olevan tasa-arvoisten mahdollisuuksien perusedellytys ja takaavan sen, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet taustasta ja asuinpaikasta riippumatta tavoitella kaikkia niitä asioita, joita elämässä on tarjolla. Jokaisen lapsen on saatava peruskoulussa riittävät tiedot ja taidot sekä innostus oppia uutta niin, että ne kantavat jatko-opintoihin ja läpi elämän. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että viime eduskuntakaudella pilotoitu kaksivuotinen esiopetus toteutetaan kaikille lapsille vuoteen 2021 mennessä.

Perusopetus tulee säilyttää lähipalveluna. Kunnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ylisuurten ryhmien kitkemiseen, monipuoliseen kerhotoimintaan, liikuntamahdollisuuksiin, riittäviin kielivalintoihin sekä erityisopetuksen saatavuuteen. Kokoomusnaiset kantavat huolta myös opettajien täydennyskoulutusmahdollisuuksista.

Tärkeää on, että matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelu kaikilla kouluasteilla ympäri Suomea on mahdollista jatkossakin. Näin varmistetaan nykyisen osaamistason nousu ja tulevaisuuden osaamisen sekä työelämän tarpeiden kohtaaminen. Kokoomusnaiset haluavat rohkaista erityisesti tyttöjä matemaattis-lunontieteellisten aineiden opiskeluun ja kuntia 6 edistämään esimerkiksi tiedekerhoja koulupäivien yhteyteen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen eri kouluasteille on tulevaisuutta, koska yhä useampi nuori saattaa harkita tulevaisuudessa yrittäjyyttä. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä, että jo alakoulusta lähtien säästäminen ja talouden hallinta olisivat osa yhteiskuntaopin opetusta. Kokoomusnaisille on tärkeää, että kouluissa hyödynnetään nykyhetken teknologiaa opetuksessa ja kehitetään oppimisympäristöjä. Mahdollisuus uuden teknologian hyödyntämiseen tulee taata jokaiselle perusopetuksen oppilaalle tämän asuinpaikkakunnasta riippumatta. Teknologia mahdollistaa opetuksen yksilöllisen eriyttämisen ja sopii oppijalähtöiseen tapaan oppia

Jaa sisältö: