16.01.2021

Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on löydettävä opiskelu- tai työpaikka. Sellaista vaihtoehtoa ei tulisi olla, ettei nuori tekisi elämällään mitään. Kokoomusnaisten mielestä oppivelvollisuuden pidentämisen sijasta kuntien tulisi voida panostaa esi- ja perusopetukseen, tukipalveluihin ja toisen asteen opinto-ohjaukseen. Keskitytään vahvistamaan nuorten opintopolkuja pitämällä mm. Ohjaamojen toiminta ja Etsivä nuorisotyö laadukkaana ja tuloksellisena.

Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on löydettävä opiskelu- tai työpaikka. Sellaista vaihtoehtoa ei tulisi olla, ettei nuori tekisi elämällään mitään. Kokoomusnaisten mielestä oppivelvollisuuden pidentämisen sijasta kuntien tulisi voida panostaa esi- ja perusopetukseen, tukipalveluihin ja toisen asteen opinto-ohjaukseen. Keskitytään vahvistamaan nuorten opintopolkuja pitämällä mm. Ohjaamojen toiminta ja Etsivä nuorisotyö laadukkaana ja tuloksellisena. Pidetään huoli, ettei yksikään lapsi tai nuori syrjäydy. Parhaiten tavoitteeseen päästään, kun haasteisiin puututaan jo varhaisessa vaiheessa.

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi on kunnissa otettava käyttöön toimintamalleja, joiden avulla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tunnistetaan ja autetaan nykyistä aikaisemmin. Kokoomusnaisille on tärkeää, että terapiatakuu toteutetaan. Kunnissa on huolehdittava siitä, että osana terapiatakuun toteuttamista varmistetaan apua tarvitseville sujuva pääsy tarvitsemiensa palveluiden piiriin.

Lasten ja nuorten hyvinvointia on tuettava ja etsivää nuorisotyötä vahvistettava. Kokoomusnaiset pitävät tärkeänä moniammatillista yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden, varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden sekä tarvittaessa poliisin välillä. Tavoitteena on varmistaa yhtenäiset hoitoketjut ja toimiva vuorovaikutus. Kokoomusnaisilla on erityinen huoli nuorista miehistä, joista noin joka viides on nykyään koulutuksen ja työelämän ulkopuolella.

Kokoomusnaisilla on kaikkeen kiusaamisen nollatoleranssi. Kunnissa tulee olla yhtenäiset toimintamallit koulukiusaamistapauksissa, jotta lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisessa asemassa koko maassa. On aikuisten tehtävä varmistaa, että jokainen lapsi voi kokea olevansa turvassa. Kiusaamistapauksiin on puututtava välittömästi niiden ilmettyä. Nettikiusaamisen vaikutuksista tulee lisätä tietoisuutta ja sitä pitää kitkeä entistä tehokkaammin.

Kokoomusnaisille on tärkeää, että jokaisella lapsella perheen varallisuudesta huolimatta olisi mahdollisuus harrastaa. Kaikilla perheillä ole taloudellista mahdollisuutta kustantaa lastensa harrastuksia. Vähävaraisten perheiden lapsista 51% koki harrastusmahdollisuutensa huonoksi. (Pelastakaa lapset ry/Lapsen ääni 2019 -raportti). Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus kokea onnistumisia liikunnan, taiteen tai muun harrastuksen kautta. Harrastaminen lisää oppimista ja on eduksi lapsen tai nuoren kehitykselle unohtamatta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Siksi Kokoomusnaiset haluavat toteuttaa harrastetakuun kaikissa kunnissa. Harrastetakuun toteuttamiseen vaikuttavat päätökset koskien esimerkiksi koulutoimen ja harrastetoimintaa tarjoavien tahojen yhteistyötä, liikuntapaikkarakentamista ja olosuhteiden esteettömyyttä.

Jaa sisältö: