Kokoomusnaisten poliittisen toiminnan pohjana ovat kokoomuslaiset vapauden, vastuun ja demokratian, mahdollisuuksien tasa-arvon, sivistyksen, kannustavuuden, suvaitsevaisuuden ja välittämisen arvot. Kokoomusnaiset tarkastelee laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä erityisesti mahdollisuuksien tasa-arvon näkökulmasta ja esittää oman vaihtoehtonsa niin puolueessa kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Kokoomusnaisten politiikkaa ohjaa liiton poliittinen asiakirja Mahdollisuuksien maailma, joka hyväksytään edustajakokouksissa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokoomusnaiset ottaa aktiivisesti osaa ajankohtaiseen keskusteluun sekä nostaa keskustelun uusia aiheita omien tavoitteidensa mukaisesti. Kokoomusnaisten tavoitteena on tunnistaa ja tuoda esiin mahdollisuuksien tasa-arvon epäkohtia sekä esittää niihin ratkaisuja.

Kokoomusnaisten tavoitteena on tasa-arvoiset mahdollisuudet tarjoava suomalainen yhteiskunta, Eurooppa ja maailma, jossa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa itseään omien kykyjensä mukaan, aito valinnanvapaus valita oma hyvä elämänsä ja mahdollisuus tavoitella kaikkia unelmiaan


Kokoomusnaisten tavoiteohjelma:
Mahdollisuuksien Maailma 2020-2021

Kokoomusnaisten tavoitteena on tasa-arvoinen, kannustava ja välittävä yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus onnistua ja toteuttaa itseään. Kokoomusnaisten mahdollisuuksien maailmassa jokainen kantaa ensisijaisesti vastuuta itsestään ja läheisistään, mutta yhteiskunnan tulee olla riittävän vahva huolehtimaan niistä, jotka eivät siihen itse pysty. Tasa-arvoinen yhteiskunta huolehtii siitä, että jokaisella on mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja kehittää itseään.

Kokoomusnaisten politiikan perustana ovat kokoomuslaiset arvot: vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Kokoomusnaiset uskoo ihmisen omiin kykyihin ja haluun ottaa vastuuta omasta elämästä. Vapaus vaikuttaa omaan elämäänsä kuuluu jokaisen oikeuksiin, mutta sen mukana tulee myös vastuu omista valinnoista. Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon on oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja luotettavan poliittisen päätöksenteon edellytys.

Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa Kokoomusnaisille sitä, että jokaiselle on turvattava mahdollisuus kehittää itseään kykyjensä mukaan. Suvaitsevaisuus on tasa-arvon toteutumisen elinehto, sillä ennakkoluulot kaventavat toisten mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja tehdä omaa elämää koskevia valintoja. Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan erilaisuutta ja osataan asettua toisten ihmisten asemaan. Kannustavassa yhteiskunnassa koulutus, työnteko, yrittäminen ja yritteliäisyys kannattaa aina. Välittäminen on vastuun kantamista itsestä ja toisista.

Kokoomusnaiset haluaa tehdä uusia avauksia, ratkoa yhteisiä ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoiteohjelmamme jakautuu viiteen eri osa-alueeseen:

-Työelämä ja talous 
-Sivistys
-Hyvinvointi
-Turvallisuus
-Ympäristö

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan tuoretta tavoiteohjelmaamme: