05.10.2022

Suomessa ollaan vihdoin uudistamassa transhenkilöiden ihmisoikeuksia loukkaavaa lakia, kun hallituksen esitys translain uudistamiseksi etenee eduskunnassa. Uudistusta on odotettu kohtuuttoman pitkään. Sekä ihmisoikeustoimijat että kansalaisyhteiskunta ovat kantaneet huolta nykyisestä lainsäädännöstä, joka jättää sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt räikeästi itsemääräämisoikeuden ulkopuolelle.

Hallituksen esityksessä ehdotetuilla muutoksilla tehdään parannuksia vähemmistöjen asemaan. Esimerkiksi vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä poistetaan. Tämä vaatimus on räikeä ihmisoikeusloukkaus, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin on todennut. Lisäksi merkittävä parannus on, että sukupuolen juridinen vahvistaminen erotellaan lääketieteellisistä hoidoista.

Uudistukset jäävät kuitenkin puolitiehen. Hallituksen esityksessä ei tunnisteta riittävällä tavalla muun sukupuolisten henkilöiden ja intersukupuolisten lasten asemaa. Lisäksi translasten ja -nuorten oikeuksien toteutuminen jää riittämättömäksi. Keväällä 2021 YK:n ihmisoikeuskomitea esitti Suomelle huolensa nimenomaan siitä, ohitetaanko lapsen oikeudet tulevassa uudistuksessa. Lausuntokierroksella myös valtioneuvoston oikeuskansleri, lapsiasiasianvaltuutettu ja lukuisat lausunnon antajat korostivat lapsen oikeuksien turvaamisen tärkeyttä.

Olen saanut usealta translapsen vanhemmalta pelokkaita ja huolestuneita yhteydenottoja aiheesta. Erään translapsen vanhempi kuvaili minulle, kuinka väärä sukupuolimerkintä aiheuttaa lapselle jatkuvaa jännitystä ja pelkoa arjessa, esimerkiksi matkustaessa ja terveydenhuollossa asioidessa. EU:n perusoikeusviraston kyselyssä 42 %:a 15–17-vuotiaista transnuorista on kertonut kohtaavansa syrjintää. Yksi syrjinnän taustatekijöistä on se, ettei translasten ja -nuorten ole mahdollista saada henkilötietojen sukupuolimerkintää vastaamaan omaa identiteettiään ja sen ilmaisua.

Kun sukupuolen juridinen vahvistaminen erotetaan lääketieteellisistä hoidosta, ei jää perusteltua syytä sille, miksei alaikäinen voisi vahvistaa omaa sukupuoltaan – päättäväthän alaikäiset jo nyt monista heitä koskevista asioista itsenäisesti. Sukupuolen juridinen vahvistaminen olisi tärkeä osa translapsen ja -nuoren sosiaalista transitiota, ja sen on tutkimuksissa havaittu parantavan psyykkistä hyvinvointia ja pienentävän korkeaa itsemurhariskiä. Positiiviset vaikutukset ovat suurempia kuin riskit.

Jokaisella on oikeus olla olemassa omana itsenään ja omassa sukupuolessaan. Julkisen vallan tulee turvata nämä oikeudet täysimääräisesti. Kunnianhimoisemmalla translakiuudistuksella voisimme turvata näiden oikeuksien toteutumisen myös nuoremmille sukupolville.

Pihla Keto-Huovinen
Kasanedustaja, Kokoomusnaisten puheenjohtaja

Jaa sisältö: